گروه خوني O تيپ گرم
حدود38%مردم جهان داراي گروه خوني O+ و 6%داراي گروه خوني O- هستند.
خصوصيات:
بي پروا،با اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعي،با انرژي،برونگرا،رک وصريح،واقع گرا،نمايشي،عمومي،مثبت،
مستقل،ريسک پذير،نا فرمان،بي اعتبار،لجوج وخودمحور. به آساني دوست مي شوندوبا جريانات همراه شده
وبه فرصت ها چنگ مي زنند.براي شروع يک پروژه يا شکاريک ايده ونظر صريح هستند.درفعاليت هاي
سازمان يافته خوب عمل مي کنند.دربعضي موارد چندان دقيق نيستندواحساسات زياد و قوي از خود نشان
مي دهند.ممکن است به سرعت مخالفت عميق خود را با يک نظر بيان کننداما معمولا اين مخالفت پايدار
نيست.کارگشاياني سنتي،محرک وکمي لاف زن هستند.
احساسات خود را خيلي نشان مي دهنداما در برخورد با ديگر گروهاي خوني اين بيان اظهارات متغير است
.نوعي ظرافت ذاتي وفطري دارند.شخصيت هاي اجتماعي وپر زرق و برق هستندميتوانند در حوادث و
بحران ها سازگاري خوبي داشته باشند.لغات و کلمات به آساني به سراغ آنها مي آيند.خجالتي نيستندورک
وصريح احساسات درونيشان را فاش مي کنند.جاه طلب اند اما گاهي با جزييات سرگرم مي شوند.علاقمند به
حفظ روابط هستند وخودشان در اين زمينه تلاش مي کنند.

گروه خوني A تيپ سرد
حدود 34%از مردم داراي گروه خوني A+و6%داراي گروه خونيA-هستند.

خصوصيات:
مطيع وآرام،دقيق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتي،درونگراوکمي دستپاچه.حتي در
مواقع آشوب و غضب آرام وخون سرد هستند.نسبت به نظرات عمومي حساس اند.اغلب درون گرا هستند
دربرخورد با ديگران خجالتي وکمرو هستند يا حتي مريض به نظر مي رسند کمي بدبين هستند.براي روابط
ارزش قائل بوده ونسبت به ديگران وفادارند.نسبت به تغييرات ترديد دارند.دوست داران طبيعت وگريزان از
جمعيت وشلوغي هستند.به يک مکان شخصي يا پناهگاه امن ومخفي براي خود نيازمندند.عموما دو دل و
غير قاطع اند.براي حضوردر کارهاي تيمي آماده هستند مخصوصا وقتي دستوري به آنها داده شود.علاقه
مند به ايجادرابطه نيستندوتلاش چنداني هم براي اينکار نمي کنند.

گروه خوني B فعال
حدود 9% از مردم جهان داراي گروه خوني B+ و25%هم داراي گروه خوني B- هستند

خصوصيات:
بشاش وخوشرو،خوش بين،فعال،حساس،مهربان،فراموش کار،آشفته،درهم وسازمان نيافته،پرسروصدا،
خودپسندوخودبين،پرانرژي وجدي در راه رسيدن به هدف،معمولا جزوبهترين افراد تيم مي شوندوافراد
تکرويي هستند.اغلب کارها رابا روشهاي خودشان انجام مي دهندوخود کفا هستند.شخصيتهاي
ماجراجوودلير،علاقه مند به داشتن يک راه مشخص ومخصوص،موجوداتي اجتماعي وعلاقه مند به مهمان
داري هستند.علاقه به حفظ روابط هستند وخودشان در اين زمينه تلاش مي کنند.

گروه AB فارغ از مراقبت وبي نياز از توجه

حدود4%مردم گروه خوني AB+ و1%گروه خوني AB- دارند
خصوصيات :
اجتماعي، سخت گير نيستند،غمخوار ودلسوز،ديپلماتيک،اهل گشت وگذار،خلاق،غير قابل پيش بيني،هنرمند،
انعطاف پذير،ترشرو ودرخود!مخلوطي از تضادها،خجالتي در مقابل بعضي ها ، بي باک وگستاخ با بعضي
ديگر، برونگراودرونگرا،گاهي غير قابل پيش بيني است وگاهي ظاهرا بسيار آرام وخونسردبه نظر مي
رسند.قدرت خلاقه زيادي دارند،توانا در پيدا کردن مشکلات ودور زدن آنها،علاقه مند به محيط شهري،به
آساني خسته مي شوند.به نظر مي رسد که هر کاري که انجام مي دهند از روي اجبار است. هرگزکاري را
براي قدرداني انجام نمي دهند.اسرار آميز بنظر مي رسند.در فعاليتهاي اجتماعي مي توانند هماهنگ ظاهر
شوند.علاقه مند به ايجاد رابطه نيستندوتلاش چنداني هم براي اين کار نمي کنند.
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
فال
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما