بازي هاي آموزشي کدامند؟
امروزه بازي هاي آموزشي به بازي هايي اطلاق مي شود که از طريق آنها
توانايي هاي روحي شخصي، آگاهانه تمرين شده، وسعت پيدا مي کند. در تمام
اين نوع بازي ها، بدون اعمال فشار، آزادانه و با رغبت در ضمن با نقشه و
هدف، دانستني هاي نو آموخته شده يا آموخته ها به تمرين در آمده و وسعت
مي يابد.به همين دليل کودکان بايد در بين بازيچه هاي خود مالک چند نوع از
اين گونه بازي هاي آموزشي نيز باشند.


انواع بازي هاي آموزشي
در غالب کلاس هاي مهد کودک و کودکستان چهار نوع بازي آموزشي معمول
است. بازي دستي، بازي بدني، بازي نمايشي و بازي سرگرم کننده.
بازي دستي: در اين بازي، کودک با وسايل کوچکي چون انواع پازل، چوب
هاي اندازه گيري و مجموعه اي ميخ چوبي سر و کار دارد. بازي هاي دستي
تا حدي خودشمول است؛ يعني به رابطه آنها با ساير بازي ها نيازي نيست.
هر گاه وسايل لازم را در اختيار کودک قرار دهيم، مستقيما به اهداف مورد
نظر دست مي يابيم.

بازي بدني: در اين بازي، کودکان اعمال متعددي نظير دويدن، پريدن يا سه
چرخه سواري را انجام مي دهند. اهداف اين بازي، افزايش مهارت هاي بدني
کودکان و آشنايي آنها با چگونگي استفاده از اين مهارت ها در موقعيت هاي
جديد است.
بازي نمايشي: در اين بازي، کودک نقش فرضي را همراه با ساير کودکان
بازي مي کند.موقعيت هايي که در بازي آنها مطرح مي شود، همان هايي
است که اغلب در زندگي واقعي پيش مي آيد. بخش عروسک هاي کلاس،
مناسب ترين جا براي اجراي اين بازي است.
بازي سرگرم کننده: هر چند اين بازي نوعي فعاليت تفريحي محسوب مي شود
اما با ساير بازي ها تفاوت دارد. هنگامي که اين بازي براي کودکان خردسال
اجرا مي شود، لازم است عناصر خاصي را در آن بگنجانيم تا به هدف مورد
نظر دست يابيم و جنبه آموزشي آن را حفظ کنيم.
پيش از شروع بازي لازم است نکاتي مورد نظر قرار گيرد. اهم اين نکات
عبارتند از:
1ـ بگذاريد کودک براي خود فکر کند.وقت زيادي در اختيار او قرار دهيد.
هرگز پاسخ را به کودک نگوييد، مگر در موارد استثنايي که آن هم فقط بايد
به اشاره مختصري اکتفا شود.

2ـ اجازه دهيد هر کاري که لازم است (از قبيل ريختن مايع از ظرفي به
ظرف ديگر، جور کردن مکعب هاي رنگي و غيره) خودِ کودک آن را انجام
بدهد. از اينکه وقت زيادي گرفته مي شود و يا چيزهايي روي زمين مي ريزد
و تلف مي گردد، نبايد نگران بود. بايد کاري کنيد که بازي را به صورت
تجربه لذت بخشي براي کودک در آوريد.

3ـ حداکثر بيش از 10 الي 15 دقيقه به هر بازي اختصاص ندهيد، زيرا در
صورتي که هر بازي در هر بار زياد انجام شود، اثر خود را از دست خواهد
داد. براي کودکان چهار ساله هر جلسه بازي را کوتاه تر هم مي توانيد انجام
دهيد. زماني که کودک شما هنوز خسته نشده و اشتياق به بازي را از دست
نداده است، بازي را متوقف کنيد.
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
کودکان
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما