فرستنده : خانم مريم خرد
براي لاغر شدن، شام را جدي بگيريد

خيلي از افرادي که از افزايش وزن رنج مي‌ برند مي ‌دانند که براي کاهش وزن مي‌بايست مقدار غذاي دريافتي خود را محدود
نمايند، ولي مشکل اينجاست که نمي ‌دانند چگونه بايد مقدار غذاي دريافتي خود را
در طي روز تنظيم نمايند.

شام سبک
بدن انسان براي تندرستي و عملکرد مطلوب، نيازمند رژيمي متوازن شامل تمام گروه‌هاي غذايي است و يکي از اين گروه‌هاي
غذايي، کربوهيدرات‌ها (شامل: نان، برنج و غلات) هستند.
برخي چنين مي‌پندارند که در رژيم لاغري مي‌بايست اکثر کربوهيدرات مورد نيازشان را در طي صبح تا بعد از ظهر دريافت کنند
و در مقابل کربوهيدرات وعده شامشان را به حداقل برسانند. بسيارند افرادي که حجم وعده شام‌شان را به حداقل مي‌رسانند و يا حتي
هيچ کربوهيدراتي را در وعده شامشان قرار نمي‌دهند، و سر گرسنه بر بالين مي‌گذارند.
ولي آيا واقعاً اين کار کمکي به کاهش وزن آن‌ها مي‌کند؟ تحقيقات علمي جديد حاکي از آنند که به حداقل رساندن وعده شام کمکي به
لاغري نمي‌کند، و بالعکس افزايش سهم کربوهيدرات وعده شام براي کاهش وزن و تندرستي سودمند است.
يک مطالعه اخير برگرفته از ژورنال Obesity به بررسي اثر رژيم کاهش وزني که اکثر کربوهيدرات آن در وعده غذايي شام
گنجانده شده بود، بر روي يکسري از پارامترها از جمله پارامترهاي مرتبط با وزن بدن پرداخت.
در اين مطالعه 78 افسر پليس چاق (با نمايه توده بدني >30) به طور تصادفي براي مدت 6 ماه به دو گروه آزمايش و کنترل
تخصيص يافتند (در گروه آزمايش، رژيم لاغري به صورتي تنظيم شده بود که اکثر کربوهيدرات دريافتي آن در وعده غذايي شام
گنجانده شده بود). شاخص‌هاي مورد مطالعه در ابتدا، هفته اول و نيز 3 و 6 ماه پس از شروع مطالعه در افراد شرکت کننده مورد
بررسي قرار گرفت.

نبايد وعده‌ي غذايي شام را دست کم بگيريد، بلکه بالعکس بايد براي وعده‌ي شام
نيز ارزش بسزايي قائل شويد و سهم مناسبي از کربوهيدرات مجاز دريافتي
روزانه ‌تان را به وعده غذايي شام اختصاص دهيد

نتايج بررسي‌ها حاکي از آن بود که کاهش وزن و کاهش محيط دور کمر و بافت چربي، در گروه آزمايش (که اکثر کربوهيدرات
رژيم غذايي در وعده شام گنجانده شده بود)، بيشتر بود. همچنين شدت گرسنگي در گروه آزمايش کمتر بود، و بهبودهايي در سطوح
انواع فاکتورهاي خوني (اعم از: قند خون ناشتا، ميانگين غلظت انسولين خون، مقاومت به انسولين، کلسترول تام خون، کلسترول
HDL و LDL، پروتئين C-reactive، - آلفاTNF، اينترلوکين 6 ) در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. همچنين
شواهد مطالعه حاکي از آن بود که رژيم غذايي گروه آزمايش نسبت به رژيم غذايي گروه کنترل، در تعديل غلظت هورمون‌هاي تأثير
گذار بر وزن بدن (لپتين و آديپونکتين)، مؤثرتر بود.
بنابراين بايد تاکيد نمود که نتايج علمي جديد اين تصور غلط که خوابيدن با شکم خالي، به لاغري کمک مي‌کند را کاملاً رد نمود و
ثابت کرده است که مصرف شام حاوي کربوهيدرات کافي نه تنها براي کاهش وزن مفيد است، بلکه به بهبود سلامت عمومي بدن
نيز کمک شاياني مي‌نمايد.

بنابراين در رژيم غذايي لاغري بايد تاکيد نمود که به موارد ذيل توجه نماييد:

* هيچ وعده‌ي غذايي حتي وعده‌ي شام را حذف ننماييد. چرا که در طولاني مدت براي شما قابل ادامه و کاهش وزن شما مستمر
نخواهد بود.

* هيچ گروه غذايي حتي کربوهيدرات‌ها را از سبد غذايي خود حذف ننماييد. همان‌طور که اشاره شد مطالعات جديد نشان داده‌اند که
حذف يک نوع گروه غذايي و يا اين تصور که مواد نشاسته‌اي و کربوهيدراتي را بايد کاملاً از سبد غذايي و به ويژه شام حذف نمود
تا در رژيم کاهش وزن موفق بود، تصور غلط و نادرستي است.

نتايج علمي جديد اين تصور غلط که خوابيدن با شکم خالي، به لاغري کمک مي‌کند را کاملاً رد نمود و ثابت کرده است که مصرف
شام حاوي کربوهيدرات کافي نه تنها براي کاهش وزن مفيد است، بلکه به بهبود سلامت عمومي بدن نيز کمک شاياني مي‌نمايد

* نبايد وعده‌ي غذايي شام را دست کم بگيريد، بلکه بالعکس بايد براي وعده‌ي شام نيز ارزش بسزايي قائل شويد و سهم مناسبي از
کربوهيدرات مجاز دريافتي روزانه‌تان را به وعده غذايي شام اختصاص دهيد.

* در انتخاب کربوهيدرات مواد غذايي و نيز شام تاکيد بر استفاده از کربوهيدرات‌هاي پيچيده و به ويژه مواد غذايي حاوي فيبر
مي‌باشد چرا که قطعاً در تأمين سلامت پايدار و نيز کاهش وزن مستمر موثر خواهد بود.
رکوردهاي ايران
براي لاغر شدن، شام را جدي بگيريد
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما