فرستنده : خانم مريم خرد


فوايد ويتامين E بر پوست

ويتامين E تاثيرات مستقيمي را بر روي پوست دارد ، اما چگونه بايد اين ويتامين را مصرف کرد؟

ويتامين Eجزو ويتامينهاي قابل حل در چربي است و خانواده توکوفرولها را گرد هم آورده است.
آلفا توکو فرول فعاليتي آنتياکسيداني دارد و از جالبترين نوع توکوفرولها است. از جمله باقي آنها ميتوان به بتاتوکوفرول، گاماتوکوفرول و دلتا
توکوفرول اشاره کرد. ويتامين E در روغنهاي گياهي مثل روغن بادام، دانه گندم، زرده تخممرغ و به مقدار کمتر در ميوهها و سبزيها يافت
ميشود.

ويتامين E ميتواند از ما در برابر آثار مضر راديکالهاي آزاد که به طور طبيعي حين فعاليتهاي طبيعي بدن يا در اثر مواجهه با عوامل محيطي
مثل اشعههاي ماوراي بنفش يا آلودگي به وجود ميآيند، دفاع کنند. از ويتامين E در کرمهاي آرايشي نيز بهره گرفته شده تا از پيري پوست
جلوگيري کنند. اين ويتامين وقتي با ويتامين C، سلنيوم و گلوتاتيون همراه شود موثرتر عمل ميکند.
فوايد ويتامين E براي پوست ويتامين E را ميتوان به شکل طبيعي يا صنعتي توليد کرد. اگر فرمول آن از آلفاتوکوفرول آغاز شود طبيعي و اگر
با دل آلفا توکوفرول شروع شود يعني صنعتي است.

ويتامين E فوايد بيشماري براي پوست دارد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
خاصيت آنتياکسيداني: ويتامين E روند پيري پوست را کند کرده و از غشاي سلولي که از اسيدهاي چرب اشباع نشده پلي ساخته شدهاند و نسبت
به اکسيداسيون بسيار حساساند، محافظت ميکند.
خاصيت ضد التهابي: ويتامين E با جلوگيري از آزاد شدن برخي آنزيمها يا ميانجيهاي مسوول التهاب از بروز التهاب پيشگيري ميکند.
محافظت در برابر آسيبهاي ناشي از اشعهماوراي بنفش استفاده از کرمي که حاوي ويتامين E است قبل از قرار گرفتن زير نور آفتاب ميتواند
احتمال ايجاد چروک و تومورهاي سرطاني را کاهش دهد.

خاصيت مرطوبکنندگي: ويتامين E با مقاوم کردن قشر نازک هيدروليپيدي پوست را مقاوم کرده و رطوبت آن را حفظ ميکند.
محرک حرکات زيرپوستي: ويتامين E با تحريک سلولهاي رگهاي خوني سبب افزايش حرکت زيرپوستي ميشود و به عبارتي خون را زير
پوست به جريان مياندازد.

مصرف مکمل ويتامين E لازم است
معمولا در کشورهاي صنعتي کسي مبتلا به کمبود ويتامين E نيست. تنها افرادي که دچار مشکلات جذب از دستگاه گوارشاند يا رژيم بسيار
فقير از نظر چربي دارند دچار کمبود ويتامين E ميشوند. به هر حال قبل از مصرف مکمل بايد در رابطه با ميزان مصرف و مدت زمان
مصرف با پزشک مشورت کنيد.
رکوردهاي ايران
فوايد ويتامين  اي بر پوست