فرستنده : خانم مريم خرد


محافظت از پوست با فرا رسيدن تابستان

قرار گرفتن بيش از حد در معرض نور خورشيد عامل بروز مشکلات عمده اي براي سلامتي است، خصوصاً مشکلاتي مانند سرطان پوست و
آب مرواريد چشم.

محافظت از پوست را از کودکي آغاز کنيد
يادگيري محافظت از پوست ضروري است و آموختن اين مراقبت از ابتداي کودکي بايد آغاز شود. «زندگي با خورشيد» برنامه اي است که
باعث ميشود کودک با خطرات احتمالي در رابطه با خورشيد آشنا شود و در هر شرايطي رفتار پيشگيران? مناسبي اتخاذ کند.

محافظت از خود در مقابل خورشيد
انجمن امنيت خورشيدي فرانسه، دومين جلد از کتاب برنامه «زندگي با خورشيد» را منتشر کرده است. اين برنامه يک راهنماي آموزشي براي
همه افراد خصوصاً کودکان است.

برنامه هاي محافظت از خود در مقابل خورشيد، اين اهداف را دنبال ميکند:
آگاهي يافتن نسبت به اين که خورشيد آثار مثبت و منفي بر سلامت ما دارد و اين که ما در مقابل خطرات آن، همه مثل هم نيستيم.

شناختن اشعه ماوراء بنفش (UV) به عنوان يکي از سازنده هاي خطرناک نور خورشيد.
آگاهي يافتن نسبت به اهميت مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور خورشيد.
فهميدن اين که شدت نور خورشيد چگونه با ساعت و فصول مختلف سال تغيير ميکند.
برقرار کردن ارتباط ميان ارتفاع خورشيد در آسمان و ضخامت اتمسفري که نور از ميانش عبور ميکند.
فهميدن اين که شدت اشعه ماوراء بنفش (UV) چگونه در ارتباط با مکان (پهناي جغرافيايي و ارتفاع) تغيير مييابد.

يادگيري شناخت شرايط خطرناک و استفاده از کارت هواشناسي خورشيدي.
يادگيري حفاظت از پوست و چشم ها به طور مؤثر.
نقش داشتن خود فرد در حفاظت از سلامتيش.

چند نمونه از پيام هايي که به کودکان آموزش داده ميشود
اگر سايه ات کوتاهتر از خودت باشد، در معرض نور آفتاب قرار نگير يا خوب از خودت محافظت کن.
براي محافظت از خودت، از يک مجموعه کامل استفاده کن، از جمله: کلاه، عينک، لباس مناسب و کرم ضد آفتاب.
مدام حواست به مراقبت از خودت باشد، حتي اگر نميخواهي آفتاب بگيري؛ براي ورزش در هواي آزاد و گردش، حتماً بايد تمام موارد محافظتي
در مقابل نور خورشيد را رعايت کني.
تغذيه متعادلي داشته باش: ويتامين ها و ريز مغذي ها به محافظت از پوستت کمک ميکنند.
نسبت به اشعه ماوراء بنفشي که تو را گرم نميکند، بد بين و مظنون باشد: در ساحل دريا، در کوهستان، زماين که باد ميآيد، وقتي که هوا ابري
است، اشعه ماوراء بنفش وجود دارد، بنابراين هميشه از خودت در مقابل آن محافظت کنيد.
رکوردهاي ايران
محافظت از پوست با فرا رسيدن تابستان