پربازديدترين موزه جهان در شهر پاريسِ فرانسه از سال 1793 ميلادي تابکنون بسياري از آثار مشهور جهان و ايران را
در خود جاي داده است. بيش از سي و پنج هزار اثر (35000) از سراسر دنيا به شيوه هاي مختلف درين موزه مشهور
گردآوري شده است. اشياي مربوط به ايران عزيز در دو بخش تمدنهاي شرق قديم و هنر اسلامي جاي گرفته است.

قدمت برخي از اين آثار موزه لوور به هفت هزار سال پيش از ميلاد مسيح مي‌رسد و آثار زيبا و منحصر به فردي از تمدن
هاي ايراني، اسلامي از جمله سرستون تخت‌جمشيد، شير بالدار، ديوارهاي رنگي منقوش به شير و سربازان هخامنشي، لوح
حمورابي و جام مارليک گرفته تا.. تصوير شاهان بي کفايت قاجار و فرش و هنرهاي ايران را در دوره اسلامي به نمايش
مي‌گذارد.
mozz3 mozz4 mozz5 mozz6 mozz7
mozz8 mozz9 mozz10 mozz11 mozz12
mozz13 mozz14 mozz15 mozz16 mozz17
mozz18 mozz19 mozz20 mozz21 mozz22
mozz23 mozz24 mozz25 mozz26 mozz27
mozz28 mozz29 mozz30 mozz31 mozz32
mozz33 mozz34 mozz35 mozz36 mozz37
mozz38 mozz39 mozz40 mozz41 mozz42
mozz43 mozz44 mozz45
رکوردهاي ايران
آثار باستاني ايران درموزه لوور