اين نقاشي توسط ( MilanoVASSALLO, Antonio Mariab 1620-1664/72) کشيده شده است در مورد داستان کودکي کورش و چوپاني که او را نجات داد.
تصويري از لشگرکشي کوروش
تنديس اِنسان بالدار - احتمالا کوروش در پاسارگاد
تنديس کوروش هخامنشي - اِنسان بالدار در سيدني
کتيبه مشهور کوروش در کاخ پاسارگاد
اثر وينسنت لوپز  نقاش معروف اسپانيايي
اثري از Gustave Doré نقاش فرانسوي (1883-1832) - يهوديان در حال تکريم کوروش؛ مي گويند اين صحنه، صحنه نمايش دستور کوروش است؛ کوروش به “مهرداد” دستور مي دهد اَموال آنها پس داده شود.
رکوردهاي ايران
عکسهايي مربوگ به کوروش