شايد هنوز نداني که مادر من شده اي اما من اينجا هستم . به من نگاه کن . اسم من رويان است . گرچه به اندازه سر سنجاق هم نيستم ولي همه نيازهايم را از جفت ميگيرم و براي رشد مناسب به شدت تلاش ميکنم. تازه کار من شروع شده است و به کمک مواد مغذي که از طريق جفت دريافت ميکنم بايد چشم ، گوش ، لوله عصبي ، دستگاه گوارش ،اندام ها و اعضاي داخلي خود را بسازم . لطفا حسابي مراقب خودت باش تا آسيبي به من نرسد .
هفته 4 تا 8
حالا نام من جنين است . وزنم 15 گرم و قدم 6 سنتي متر است . دستها و انگشتانم دارند شکل ميگيرند و اندام هاي داخلي ام مانند کبد ، کليه ها ، و ريه هايم مشخص شده اند و قلبم به تپش در آماده است. اگر حالت تهوع داري و نميتواني چيزي بخوري ، نگران نباش. من خيلي کوچولو هستم و انرژي کمي را از ذخاير تو به دست مي آورم.
هفته 8 تا 12
من کلسيم ميخوام مادر جان ، خواهش ميکنم بيشتر شير و ماست بخور چون دندان هايم دارند شکل ميگيرند .من خيلي رشد کرده ام . حالا 17 سانتي متر طول دارم و وزنم 128 گرم شده است ولي هنوز خيلي کوچکم ، آنقدر که توي کف دست جا ميشوم.
هفته 12 تا 16
وزنم از 128 گرم به 300 گرم رسيده و قدم حدود 20 سانتي متر است. به زودي حرکات و جنبش هاي مرا حس خواهي کرد. قلبم به خوبي دستگاه گوارشم در حال تکامل است. کليه هايم در جاي خود قرار گرفته اند و چين روي پوستم ظاهر شده اند.
هفته 16 تا 20
پاهايم بلند تر شده اند . کم کم آنها را حرکت خواهم داد، تا با اين ورزش کردن تو را خوشحال کنم. وزنم به 640 گرم رسيده و قدم حدود 33 سانتي متر است. دست هايم تکيه گاه من هستند. استخوان ها و دندان هايم در حال ساخته شدن و مغزم هنوز در حال رشد است. من به کلسيم زيادي نياز دارم بنابراين بايد شير بيشتري بخوري.
هفته 20 تا 24
مغز من در يک مرحله بحراني از رشد است ، هرچيزي را که ميخوري من هم دريافت ميکنم. هنوز هم دارم وزن ميگيرم.حالا 1100 گرم شده ام.
هفته 24 تا 28
در حال ذخيره چربي ام هستم تا مرا بعد از تولد در برابر سرما محافظت کند. در اين مدت از 1100 گرم به 1800 گرم رسيده ام . چشم هايم ميبينند و ريه هايم در حال کامل شدن هستند. ناخون هاي انگشتانم دارند خودشان را نشان ميدهند. من حالا ميتوانم به طرف پايين بچرخم.
هفته 28 تا 32
وزنم دارد به سرعت زياد ميشود . از 1800 گرم به 2500 گرم رسيده ام . وقتي مواد غذايي انرژي زا مانند نان ، برنج و روغن ميخوري ، من بيشتر وزن ميگيرم. ميوه ها هم سرشار از ويتامين هستند و وقتي آنها را ميخوري من بهتر رشد ميکنم و مقاوم تر ميشوم. استخوان پنجه ها و انگشت هايم محکم تر شده اند در حالي که دندان هايم هنوز به تکامل خود ادامه ميدهند. هنوز هم احتياج دارم که روزي 3 تا 4 سهم از شير يا فراورده هاي ان را بخورم. ضمنا مشغول ذخيره کردن آهن در کبدم هستم. اين کار مرا از کم خوني بعد از تولد نجات ميدهد. نياز مرا با خوردن گوشت يا جانشين هاي ان ، قرص آهن،سبزي هاي سبز و نان سبوس دار تامين کن. من حالا مزه ها را هم تشخيص ميدهم.
هفته 32 تا 36
روز بزرگي در پيش دارم. بايد غذاي بيشتري به من برسد . همه اعضاي بدنم، ريه ها و به خصوص مغزم تقريبا کامل شده اند. دارم خودم را زيبا ميکنم. چين ها و قرمزي پوستم کمتر شده اند. هنوز هم در حال وزن گرفتن هستم تا به کلي چين هاي پوستم را از بين ببرم. غذاهاي انرژي زا ، آهن دار و ميوه يادت نرود. وزن من هنگام تولد ، حدود 2700 تا 3500 گرم خواهد بود.
هفته 36 تا 40
فرستنده : خانم الهام امامقلي خان
رکوردهاي ايران
حرفهاي يک جنين با مادرش