نخستين نشانه‌هاي تشکيل مرکز آتش‌نشاني مربوط به سال 1304 و دوره سرتيپ آقا خان بوذرجمهري بر مسند شهرداري
تهران است.

در آن زمان يک آلماني به نام هانري فردريش دوئل به رياست فني و يک افسر روس به نام کلنل وربا به رياست نظامي
آتش نشاني تعيين شدند و تشکيلات آتش‌نشاني زير نظر روساي ايراني راه انداري شد.
در آذر سال 1307، 5 دستگاه اطفاء حريق و يک دستگاه آبپاش بزرگ و 4 دستگاه آبپاش کوچک به وسيله بلديه از آلمان
خريداري شد و براي ساختمان محل و تامين بودجه اطفائيه پيشنهادي تنظيم شد.
اداره اطفائيه تهران ابتدا در سه راه امين حضور در گاراژ حسيني تشکيل شد و در سال 1311 به محل چهارراه حسن آباد
در محلي که قبلا گورستان بود، منتقل شد.

در اواخر سال 1333 با موافقت شهرداري تهران مقرر شد، تهران يک مرکز و 3 شعبه آتش نشاني در خيابان‌هاي
شهباز، شوش و بهار داشته باشد و يک شعبه نيز در شميران تاسيس شود.
آشنايي با نخستين مرکز آتش نشاني تهران
رکوردهاي ايران