تنها مدرک قابل استنادي که مي‌توان دريافت نخستين آگهي بازرگاني تحت عنوان «اعلان» در تهران به چاپ رسيده، روزنامه
وقايع اتفاقيه است.
انتشار اين روزنامه از اقدامات اميرکبير به حساب مي‌آيد. هدف از انتشار آن انعکاس اخبار بلديه و وقايع شهر تهران بود. همان
زمان نخستين آگهي تجاري در وقايع اتفاقيه به چاپ رسيد.

در زمان صدارت امير کبير و در سال 1267 قمري، مسيو روجياري نخستين آگهي تجاري را در وقايع اتفاقيه به چاپ رساند. آن
آگهي به تبليغ غذاهاي اروپايي که در تهران آن روزگار طرفداران زيادي داشت، پرداخته بود.
در شماره 6 روزنامه وقايع اتفاقيه به تاريخ 17 جمادى الاول سال 1267 قمرى آگهى فروش اجناس فرنگى در نزديکى سفارت
انگلستان به چاپ رسيد و براي جلب توجه جملاتي از قبيل: «اعلاست و تازگى دارد» و «بعضى تا به حال در اين ولايت هيچ
نياورده بود» درج شده بود.

تا چندين سال فقط خارجي‌هاي ساکن تهران مبادرت به چاپ آگهي مي‌کردند، اما بعد از اينکه تجار ايراني دريافتند که چاپ آگهي
چه فوايدي در بر دارد، آنها نيز به اين مقوله رو آوردند.
چندي بعد در بيشترين شماره‌هاي روزنامه، صورت قيمت اجناس مورد نياز مردم به نرخ رسمي دولتي نيز به چاپ مي‌رسيد و در
برخي از شماره‌هاي آن اعلان فروش کتاب‌هاي تازه چاپ شده هم منتشر‌مي‌شد.
آشنايي با نخستين آگهي بازرگاني در نشريات تهران
رکوردهاي ايران