نخستين خط اتوبوسراني در تهران در سال 1305 و در زمان پهلوي اول راه‌اندازي شد.

در آن سال با خريد تعدادي اتوبوس مدل ريس از شوروي، 8 خط اتوبوسراتي در تهران داير شد.
مسير اولين خط عبارت بود از سبزه ميدان - کارماشين. اين مسير از شهر ري و حرم حضرت عبدالعظيم عبور مي‌کرد.
در ابتدا براي اتوبوسراني مقررات خاصي وضع نشده بود و مبدا و مقصد مشخصي نداشتند. همچنين ايستگاهي تعبيه نشده بود
و هر جا مسافر بود توقف مي‌کردند.
اولين قانون تاسيس شرکت واحد اتوبوسراني تهران، 17 آبان سال 1334 به تصويب رسيد.
پس از تاسيس شرکت واحد، اولين خط رسمي اين شرکت در تهران، خط1 حد فاصل ميدان شهناز (امام حسين (ع)) - سبزه
ميدان بود.
در آن زمان تعداد اتوبوس‌ها 246 دستگاه بود و در 5 خط فعاليت مي‌کردند. نرخ کرايه نيز 2.1 ريال در نظر گرفته شده بود.
آشنايي با نخستين خط اتوبوسراني تهران
رکوردهاي ايران