نخستين سالن نمايش فيلم در سال 1283 در خيابان چراغ گاز تهران و توسط ابراهيم خان صحاف‌باشي افتتاح شد.

چندي بعد و در سال 1291 سالن نمايش آرتاشس پاتماگريان (اردشيرخان ارمني) در خيابان علاءالدوله (فردوسي) تاسيس شد
و يک سال بعد سالن نمايش ژرژ اسماعيلف در مقابل سينماي اردشيرخان کار خود را آغاز کرد.
اما در سال 1296 سالن سينماي زنانه توسط خان بابا معتضدي تاسيس شد.

«سينما ايران» نيز، نخستين سينمايي بود که سالن مخصوص خانواده در آن در نظر گرفته شده بود و نظم در آن برقرار بود.
سينما خورشيد، نخستين سالن سينمايي در خيابان لاله ‌زار تهران بود. زماني، خيابان لاله ‌زار به عنوان يکي از مراکز مهم
هنري در تهران قديم، شناخته مي شد و محل تمرکز تئاترها و تماشاخانه‌هاي متعدد بود.

در اين سينما، فيلم‌ها به طور يکسره پخش مي‌شدند. بدين معني که هيچ محدوديتي براي چندبار ديدن فيلم‌ها وجود نداشت.
پس از سينما خورشيد و در همان خيابان لاله‌زار، چند سينماي ديگر، تاسيس شد که همگي آن‌ها فيلم‌هاي خارجي نمايش
مي‌دادند.
آشنايي با نخستين سالن سينما در تهران
رکوردهاي ايران