در زمان سيد ضياء و در 1300 بلديه با تشکيلات جديد تاسيس شد.

گاسپار ايپگيان به عنوان رئيس بلديه تهران معرفي و مامور تشکيل اداره جديد شد. بلديه داراي شش اداره بود. اداره صحيه و معاونت
عمومي؛ اداره محاسبات و عايدات و اداره امور خيريه؛ اداره ساختمان، روشنايي و مياه (مردگان)، اداره تفتيش، سجل احوال،
احصائيه و نشريات؛ اداره کابينه پرسنل، تنظيمات، ملزمات، اجراييات و رسومات.
بلديه آمده بود تا سيماي تهران را جلايي دهد و راهي بجويد براي ساماندهي اين شهر. گاسپار ايپگيان نيز اقداماتي مهم در طهران
انجام داد. از جمله آن، تامين روشنايي خيابان‌هاي مهم تهران با چراغ برق در خيابان‌هاي اميريه، لاله‌زار، اسلامبول و علاءالدوله
بود.
بدين ترتيب خيابان‌هاي تهران بعد از مدت‌ها رنگ روشنايي را به خود ديد. البته مدت‌ها قبل خيابان چراغ گاز که پشت ارگ سلطنتي
قرار داشت، به وسيله فانوس‌ها چراغاني شده بود، اما اين اقدام بلديه بيشتر مورد توجه قرار گرفت.

پس از چندي بلديه صاحبان دکان‌هاي خيابان‌هاي لاله‌زار و علاءالدوله و ناصريه را موظف کرد در و پيکر مغازه‌ها را رنگ کرده و
تابلوهايي خوانا بر سردرشان نصب کنند. پشت شيشه‌ها را پاک کرده و از نام‌هاي فارسي استفاده کنند.
ماموران اداره صحيه به‌طور مرتب، به دکان‌هاي آشپزي، کله‌پزي، چلوکبابي، سلماني و حمام‌ها سرکشي کرده و به نظارت امور
نظافتي آنها مي‌پرداختند. ايپگيان دستور بناي ساختمان بلديه در ميدان توپخانه و خاکريزي و تسطيح خيابان چراغ برق را صادر کرد.
همچنين اين اداره به آب‌پاشي و رفت و روب خيابان‌ها و کوچه‌‌ها و جمع‌آوري زباله‌ها اقدام کرد و براي کوچه‌ها و خيابان‌هاي شهر، با
نصب تابلوهايي نامگذاري کرد.

ايپگيان به عنوان اولين شهردار رسمي شهر تهران توانست به امور شهري نظم دهد و چهره تهران را از شهري ابتدايي به پايتختي
منظم تبديل کند. البته تمامي اقدامات وي در تهران او را به عنوان يک فرد خارجي و اجنبي مطرح کرد و مردم شهر نه به او و نه به
فعاليت‌هايش توجهي نکردند.
آشنايي با نخستين قوانين شهرداري در تهران
رکوردهاي ايران