سرزمين ايلام

محـدوده جغـرافـيايي
خط و زبان
نگاهي به تاريخ ايلام

نام سرزمين باستاني ايلام به صورت Hat\Hal-tam-ti و صورتهاي مشابه آمده است. اين نام در خط سومري در صورت
هزوارشي Nim.ki نوشته شده كه به صورت Elam(a) (در سومري) و Elamtu (در اكدي) خوانده مي شده است از واژه Hal-
tam-ti و نام امروزي ايلام يا عيلام كه در جهان مرسوم شده است ، برگرفته از گونه نوشتاري در عهد عتيق است متاسفانه شيوه
نگارش سومري ونوشتاري عهد عتيق بي توجه به اصل واژه براي برخي اين گمان را ايجاد كرده است كه ايلام يا عيلام را واژهاي
سامي، هم ريشه با علي -يعلوا عربي بپندارند و آن را به نادرست و ناروا سرزمين بلند معني كنند.
ايلامـيـان 3000
رکوردهاي ايران