طرز تزيين ژله خورده شيشه اي :

اول يه سري ژله رو به صورت ساده درست کنيد،وقتي‌ که کامل خودش رو گرفت به صورت مکعب خورد کنيد، يا اينکه ميتونيد تو
قالب‌ هاي کوچيک يخ بريزيد يه ژله ديگه درست کنيد که اين ميشه پايه اصلي‌دسرتون.وقتي‌ که يه خرده سرد شد توش خامه بريزيد و
وقتي ‌که به صورت نيم بند شد. ژله‌هاي خورد شده رو توش بريزيد و بذاريد تا کامل خودش رو بگيره. ميتونيد به صورت شارلوت
درست کنيد و دورش رو بيسکويت بچينيد. ميتونيد از رنگ‌هاي مختلف استفاده کنيد يا تک رنگ يا رنگ‌هايي ‌که هارموني داشته باشند.
فرستنده : خانم مريم خرد