چيزي هايي كه درباره بدن خودتان نميدانستيد

اعتماد: بدن انسان فوقالعاده است. ماشيني با حجم بالاي مايع كه حركت ميكند و مواد شيميايي را با دقت و هماهنگي فوقالعادهيي با يكديگر
تركيب ميكند و نتيجه توليداتش چيزهاي زيادي از حافظه گرفته تا مواد مخاطي است. شايد چيزهاي زيادي باشد كه هنوز درباره بدن خودتان
ندانيد. چيزهايي كه گاه ممكن است به نظر رمزآلود برسند.

پوستتان چهار رنگ دارد

تمام پوستهايي كه رنگي نيستند ممكن است چيزي بين كرمي و سفيد به نظر برسند اما رگهاي خوني كه نزديك پوست هستند اين رنگ را
تبديل به قرمزي كمرنگ ميكنند. رنگدانههاي زردرنگ هم در سطح پوست پخشند. در آخر ملانين در سطح آخر پوست به دليل اشعههاي UV
پوست را به تيرهتر از آنچه هست درميآورد. اين چهار رنگ با ميزانهاي متفاوت در تمام جمعيتهاي انساني وجود دارند و رنگ پوست آنها
را ميسازند.

دنيا با شما ميخندد

همانطور كه خميازه كشيدن ميتواند مسري باشد تحقيقات جديد نشان ميدهد خنديدن يك رفتار اجتماعي قابل گسترش يافتن است. شنيدن خنده
در حقيقت عصبهاي آن قسمت از مغز را كه به حركتهاي صورت مربوط است تحريك ميكند. حركات صورت نقش بسيار مهمي در رفتار
اجتماعي انسانها دارد. عطسه، خنده، گريه و خميازه كشيدن راههاي برقراري ارتباط اجتماعي در ميان يك گروه است.

مغز بزرگ باعث كوچكتر شدن دهان ميشود

تكامل هميشه بينقص نيست. اگر اين طور بود ما به جاي دندان عقل بايد بال ميداشتيم. بعضي مواقع اجزاي به درد نخور در يك گونه تنها به
اين دليل كه ضرري ندارند باقي ميمانند اما دندانهاي عقل روزگاري تنها به درد سطل آشغال دندانپزشكي نميخوردند. زماني آنها براي اجداد
گوشتخوار ما نقش سوم مهمي را در خوردن غذاها ايفا ميكردند اما وقتي اندازه مغز ما بزرگتر شد، شكل استخوانهاي فك هم عوض شد و ما
را با خرجهاي زياد در دندانپزشكيها رها كرد.

سلولهاي مو شكل مخاطها را جابهجا ميكنند

بيشتر سلولها در بدن ما به شكل سلولهايي شبيه به تارهاي مو هستند كه سيليا خوانده ميشوند و كاركردهاي متفاوتي در بدن ما دارند. اين
كاركردها ميتوانند از شنيدن تا هضم غذا متفاوت باشند. در بيني، سيليا به مخاطها كمك ميكند تا از بيني به سمت گلو حركت كنند. در اين
پروسه هواي سرد تا به گلو برسد دماي خود را از دست ميدهد و به شما كمك ميكند تا كمتر سرما بخوريد.

بلوغ شكل مغز را تغيير ميدهد

همه ما ميدانيم كه هورمونها براي ايجاد تغييراتي در بدن براي رشد و همچنين آماده كردن بدن براي توليد مثل لازمند اما چرا دوران بلوغ از
لحاظ عاطفي و احساسي دوراني ناخوشايند است و خيليها از آن خاطره خوشي ندارند؟ هورمونهايي مانند تسترون در حقيقت روي عصبهاي
مغز و توسعه آنها تاثير گذارند و تغييراتي كه در مغز ايجاد ميشود ميتواند در رفتارهاي شخص هم تاثير بگذارد. به غير از تغييرات واضح
عاطفي در شخص بيعلاقگي به امور روزمره و نداشتن مهارت براي تصميمگيريهاي درست نيز در قسمت تغييراتي هستند كه ايجاد ميشود.

توليد هزاران تخمك بيحاصل به وسيله تخمدانها

زماني كه يك زن به دهه چهل يا پنجاه زندگياش ميرسد، قطع شدن عادت ماهيانه و كم شدن استروژن باعث ميشود تغييرات فيزيكي و عاطفي
مختلفي در بدنش ايجاد شود. تخمكها چنانچه قبلا توليد ميشدند ديگر به اندازه سابق مرتب و در زمان خود ايجاد نميشوند. يك دختر زماني كه
به سن بلوغ ميرسد به طور متوسط 34 هزار تخمك شكل گرفته دارد كه تنها شايد در طول زندگياش 350 عدد از آنها براي توليد يك بچه
مناسب باشند و تخمكهاي درست شكل نگرفته دفع ميشوند. زماني كه بدن ديگر براي توليد بچه آماده نيست نميتواند ميزان درست تخمكها را
مديريت كند.

بيشتر غذايي كه ميخوريم براي فكر كردن است

با وجود آنكه مغز تنها 2 درصد از وزن بدن ما را تشكيل ميدهد اما 20 درصد از اكسيژن و كالري بدن را مصرف ميكند. براي آنكه
اكسيژن كافي به مغز برسد سه قسمت براي پمپ كردن اكسيژن به مغز تنها براي همين كار وجود دارند. زماني كه تنها براي لحظاتي اكسيژن
كافي به مغز نرسد سلولهاي مغز كاركرد خود را از دست ميدهند و اين زمانياست كه سكته اتفاق ميافتد.

استخوانها براي آنكه مواد معدني بدن را در حد تعادل نگه دارند از ميان ميروند

استخوانها علاوه بر آنكه از اندامهاي بدن و عضلات محافظت ميكنند، كلسيم مورد نيز بدن را نيز تنظيم ميكنند. استخوانها به فسفر و كلسيم
احتياج دارند كه دومي را عضلات و عصبها نيز مصرف ميكنند. اگر اين عناصر در بدن كم شوند، هورمونهايي براي كم كردن ميزان
استخوانها ايجاد ميشوند تا كلسيم مورد نياز بدن براي قسمتهاي ديگر را تامين كنند.

طرز نشستن در حافظه تاثير ميگذارد

اگر نميتوانيد به خاطر بياوريد كه سالگرد ازدواجتان چه وقتي بوده است تلاش كنيد روي زانوهايتان بنشينيد. خاطرات درون حسهاي ما قرار
دارند. بوي عطر يا شنيدن يك موسيقي ميتواند خاطرهيي از سالها قبل را به خاطر بياورد. اين ارتباط كاملا واضح است. مثلا زنگ دوچرخه
ميتواند شما را به ياد بچگيتان بيندازد. مطالعه جديد نشان ميدهد طرز نشستن نيز ميتواند در برگرداندن خاطرات موثر باشند. اين مقاله كه در
ژانويه 2007 در مجله شناخت منتشر شد نشان ميداد چنانچه حالت بدنتان درست در همان شكلي قرار بگيرد كه خاطره شما در آن حالت
اتفاق افتاده ميتوانيد به خوبي آن را به ياد بياوريد.


فرستنده: مريم خرد