كلمه «تركمن» شما را ياد چه مياندازد؟ شايد آلاچيقهاي گنبد مانندشان را به ياد بياوريد؛ آلاچيقهايي ساخته شده از چوب و ني و نمد و پشم
بز و مقدار كمي هم دم اسب كه با ميخ و طناب به زمين ميچسبند تا سختترين توفانها هم از جا تكانشان ندهد.

شايد زنها و مردهايشان را با لباس محلي به ياد بياوريد. زنها معمولا پيراهنهاي ساده و نوار يراقدوزي شده و رسيده تا قوزك پا، تن
ميكنند با عرقچينهاي كوچك و گردنبندهايي ساخته شده از پولك و سكه، پوشيده شده با روسريهايي بزرگ و سه گوش كه پر شدهاند از
بوتههاي گل سرخ و برگهاي سبز.
مردها هم در باسليقگي دستكمي از زنان ندارند، پيراهنهاي چلوار ميپوشند با كلاههاي پوستي سياه يا قهوهاي و اگر زمستان باشد آن وقت
پوستيني چرمي هم روي دوششان مياندازند.
شايد هم با شنيدن كلمه تركمن ياد كلمات ديگري بيفتيد مثلا كلمه «اصالت» در خاطرتان زنده شود چون ميدانيد كه آنها اصيل و وفادارند؛
وفادار به اين خاطر كه شيوه سوگواري و شادي، رزم و بزم، لباس پوشيدن و ساز زدن و حتي چادر برپا كردن شان را از گذشتگانشان
به ارث بردهاند و به آنها وفادار ماندهاند و حالا خودشان، يك جاذبه گردشگري شدهاند كه هر گردشگري از تماشاي شان شيوه زيستنشان
لذت ميبرد بخصوص اگر در حال اجراي آييني سنتي باشند مثلا جشن عروسي را به شيوه ناب تركمني برپا كرده باشند، آن وقت است كه
هر بينندهاي غبطه ميخورد به اصالتشان و ذوق ميكند از شورشان در اجراي مراسم و تسليم نشدنشان در برابر دنياي مدرن و شلوغ و
بيحوصله و بيشادي.

اين عكسها كه ميبينيد، عكسهاي مربوط به عروسي تركمنهاست، عروسهاي تركمن روسريهاي سرخ سر ميكنند و اگر قرار باشد مراسم
عروسي كاملا سنتي برگزار شود آن وقت بايد سوار اسب يا شتر شوند.
دامادهاي تركمن اهل دروغ گفتن نيستند و قولي را ميدهند كه بتوانند به آن عمل كنند و به همين خاطر، مهريه را در حدي تقبل ميكنند كه
توان پرداختش را داشته باشند و جالب است كه معمولا مهريه پيش از عروسي، هديه عروس ميشود كه ثابت ميكند داماد، توانايي عمل به
قولش را داشته است.

عروسي تركمنها پر از نمايشهاي سرگرمكنندهاي است كه همه شركتكنندگان در عروسي، بازيگرانش ميشوند، مثلا شايد خانوادهها، جنگي
مصلحتي بر سر بردن عروس راه بندازند يا با خواندن شعرهايي، هدايايي با هم رد و بدل كنند تا به اين ترتيب، مراسم هيجانانگيزتر شود.
در گذشتههاي دور، در اين مراسم خانواده داماد، هديهاي نقدي ميان انبوه مهمانها پرتاب ميكردند تا آنها پي هديه بگردند و مراسم شادتر
شود و علاوه بر اين، مسابقات كشتي و اسبدواني نيز در طول جشن برگزار ميشد، اما هرچند بسياري از رسوم تركمنها در مراسم
عروسي ديگر اجرا نميشود، هنوز هم شكل كلي اين مراسم به عروسيهاي نياكان تركمنها شباهت دارد.فرستنده :مريم خرد