يکي از گران‌ ترين خانه هاي جهان در تهران

مقدم از شاگردان استاد کمال الملک، باستان شناس و مؤسس دانشگاه هنرهاي زيبا و استاد دانشگاه تهران بود که با همسر فرانسوي زبانش
تصميم گرفتند همه هم و غم خود را براي برپا کردن يک موزه از اشياي گرانبهايي که در حال از بين رفتن است بگذارند.
هياهوي خيابان امام خميني تهران و ميدان حسن آباد آنقدر زياد است که کمتر کسي درب يک موزه نبش خيابان شيخ هادي را پيدا مي کند.

به گزارش  مهر، «موزه مقدم» درست در ميان هاي و هوي بازار خريد و رفت و آمد مردم به بانک مجاورش قرار دارد همين که از
ورودي هشتي خانه وارد شوي، زندگي ماشيني را پشت سر مي گذاري. ديوارهاي اين خانه اجازه ورود اين همه هياهو را به حريم خانه که
ارزشمندترين خانه جهان نام دارد، نمي دهد.


ارزشمندترين خانه جهان به واسطه داشتن اشياي تاريخي و گرانبها به گرانترين خانه جهان در سالهاي دهه 30 و 40 توسط پروفسور پوپ
مورخ آمريکايي که مقاله اي با عنوان بررسي هنرهاي ايران در مجله «سپيد و سياه» نوشته بود، معروف شد و هنوز هم جزو يکي از
منحصر به فردترين خانه هاي ايران و جهان است. اين خانه متعلق به محسن مقدم پسر کوچکتر احتساب الملک شهردار دوره ناصر الدين
شاه قاجار است.

محسن از کودکي به نقاشي علاقه زيادي نشان مي داد در مکتب کمال الملک نقاشي ياد گرفت حتي در تابلوي معروف کمال الملک از
کلاس درشس نيز محسن مقدم به تصوير کشيده شده است محسن براي تحصيل نقاشي به همراه برادرش حسن، به سوئيس رفت و در زمان
جنگ جهاني دوم برگشت اما دومين بار براي يادگيري باستان شناسي و تاريخ سفر کرد و اين بار با دست پر همراه گروه هاي باستان
شناسي در برخي از محوطه هاي تاريخي مانند ديلمان و شوش به کاوش و نظارت و بازرسي پرداخت. او جزو اولين باستان شناسان ايراني
بود که به همراه اساتيد باستان شناسي در محوطه هاي تاريخي فعاليت مي کرد.

مقدم از شاگردان استاد کمال الملک، باستان شناس و مؤسس دانشگاه هنرهاي زيبا و استاد دانشگاه تهران بود که با همسر فرانسوي زبانش
تصميم گرفتند همه هم و غم خود را براي برپا کردن يک موزه از اشياي گرانبهايي که در حال از بين رفتن است بگذارند.

زوج باسواد عمارت مقدم از همان سالهاي ابتدايي ازدواجشان تصميم ميگيرند که هيچ وقت ازدواج نکنند آنها نگهداري از اشياي تاريخي
موجود در خانه شان را فرزندان خود مي پنداشتند که بايد براي نسلهاي بعد نگهداري شوند.