زندگينامه شاهرخ استخري

شاهرخ استخري متولد3مهرسال 1359است.دو خواهر كوچك تر از خود دارد.پدرش مهندس شيمي ومادرش ليسانس زبان دارد.خودش هم
ليسانس مهندسي صنايع دارد مدتي بود فوتبال بازي مي كرد ولي به دليل سخت گيري هاي پدرش نسبت به درسش ان را رها كرد.درسال
سوم دانشگاه در يك تئاتر به نام اسب ها بازي مي كند.بعد به كلاس هاي بازيگري مي رود براي چند فيلم تست بازي مي دهد .ولي قبول
نمي شود بعد از دو سال براي بازي در فيلم تلخون دعوت به همكاري مي شود.

مجموع آثار:
بازيگر:

1. پس کوچه هاي شمرون 1391

2. چک 1390

3. ساعت شلوغي 1390