بررسي زندگي و آثار محمود دولت آبادي

محمود دولت آبادي نويسنده معروف معاصر در سال 1319 در دولت آباد سبزوار متولد شد و در خانواده اي روستايي که از راه کار بر
زمين سخت کوير ؛ روزگار مي گذراندند بزرگ شد . کودکي اش در روستا سپري شد . براي تحصيل به دولت آباد رفت و همزمان به
کارهاي گوناگوني از جمله کفاشي و سلماني گري تا کارگري در کارخانه پرداخت .
دوران كودكي او در بحبوحه جنگ جهاني دوم و فقر ناشي از آن و سرخوردگي‌‏هاي پس از جنگ و اقتدار روس‌‏ها بر ايران سپري شد.
همه اين عوامل و عشق توأم دولت‌‏آبادي به ادبيات و هنر, باعث شد كه او جنگ براي نوشتن را آغاز كند، همان گونه كه در نوشته‌‏هايش
اظهار مي‌‏دارد كه" من در ادبيات نبردي را آغاز كرده‌‏ام، كه از آن بايد پيروز بيايم بيرون, توجه مي‌‏كنيد اين نبرد من است. " و از همان آغاز
نفرين نوشتن با او همراه و همزاد شد.
در 20 سالگي به تهران مهاجرت کرد و براي جامه عمل پوشاندن به دغدغه هاي اصلي ذهنش به کار نوشتن و بازي در تئاتر مشغول شد و
از راه کارگري در چاپخانه امرار معاش مي کرد .

دغدغه نوشتن با او قبل از مهاجرت به تهران او را به نوشتن چند داستان از سال 1337 واداشت .
از سال 1340 تا 1353 تأتر و داستان نويسي، دوشادوش هم، ذهن دولت‌‏آبادي را تسخير كرده بود.او در همين سال تأتر را براي هميشه
كنار مي‌‏گذارد , اگر انتشار نمايش‌‏نامه ققنوس و يا فعاليت دولت‌‏آبادي را براي تشكيل سنديكاي تأتر در يكي دو سال بعد از انقلاب مستثنا
بدانيم ؛ اما از پانزده سال هم نفسي با تأتر و به خصوص بازيگري چيزهاي زيادي براي او باقي مانده است كه يكي هم ژست‌‏ها‌ي هنر پيشه‌‏
واري است كه اينك كاملاً دروني شده و به وجهي از رفتار طبيعي و روزمره او تبديل شده است.
نخستين داستان چاپ شده او به نام " ته شب " در سال 1341 در مجله آناهيتا در تهران چاپ شد . به اين ترتيب دولت‌‏آبادي, كار منظم
داستان‌‏نويسي را با انتشار "ته شب " آغاز مي‌‏كند كه در آثار او از همان نخستين اثر تا آخرين آنها سلوك خطوط تفكري كلي نگر و نشانه‌‏هايي
مشخص وجود دارد, همچنين تسلط‌‏هاي رشك‌‏آميز او در فضاسازي و ديالوگ نويسي از همان آغاز كار پيداست. در ضمن داستان‌‏هاي او
داستان گذار است. گذار از يك وضعيت به وضعيت ديگر، گذاري بحران‌‏ساز و حوادثي كه در زمينه همين بحران شكل مي‌‏گيرند. آوارگي نيز
از همان آغاز يكي از مشخصه‌‏هاي آثار او است, ويژگي كه در دوران جواني ويژگي بارز زندگي خود اوست.
مشخصه ديگر آثار او عشق به پدر يا خاطره پدري است, ارادت به صادق هدايت، همدلي او با هدايت به‌‏رغم تفاوت نگاه‌‏شان كه به خوبي در
رمان سلوك وجه روشن‌‏تري به خود مي‌‏گيرد, از ديگر مشخصه‌‏هاي آثار دولت‌‏آبادي است.

مشخصه ديگر آثاراو نداي اميدواري در عين كلافگي است و نگاه تلخ او به زندگي كه اين اميدواري از تربيت و آموزش روستايي او ناشي
مي‌‏شود, كه قناعت و صبوري ويژگي آن است و كاملاً با نگاه شهري صادق هدايت متفاوت است.
مشخصه ديگري كه در كارهاي دولت آبادي بارز بود, اين است كه او به شرح بيروني آدم‌‏ها بيشتر رغبت نشان مي‌‏دهد تا شرح دروني آنها,
گاه به نظر مي‌‏رسد كه اين آدم‌‏ها درون ندارند, از بس كه نويسنده به شرح بيروني آنها پرداخته است, به قد و قامت‌‏شان به شكل و شمايل‌‏شان
و خلق و خوي آنها بيش از آنكه نشان داده شود, به وصف در مي‌‏آيند و از صافي ذهن و زبان راوي نويسنده عبور مي‌‏كنند, تا ماجرا سرانجام
پس از آن آغاز شود.

تم اصلي داستان‌‏هاي او بر دو مدار در حركت است: روستا و شهر.
خود او در اين باره مي‌‏گويد: در كار من, از آغاز دو رگه وجود داشت, يكي رگه يا جرياني كه موضوعاتش عمدتاً موضوعاتي روستايي بود
و يكي رگه‌‏اي كه موضوعاتش مربوط مي‌‏شد به مسايل حول و حوش شهر و شهرنشيني ..... رگه اولي با لايه‌‏هاي بياباني آغاز شد و دومي
را مي‌‏شود گفت با سفر.
پس از ته شب دولت‌‏آبادي "ادبار" را به همراه داستان‌‏هاي بند, پاي گلدسته امامزاده, هجرت سليمان, سايه‌‏هاي خسته و بياباني را در مجموعه
لايه‌‏هاي بياباني‌ در سال 1347 منتشر مي‌‏كند.
داستان بعدي او " هجرت سليمان " است كه از نظر ساختار با آثاري كه تا به آن روز منتشر كرده بسيار متفاوت است. در اين اثر، دخالت
نويسنده بسيار ناچيز است, ديالوگ و عمل داستاني ماجرا را به پيش مي‌‏برد كه نقش تاثر در آن غير قابل انكار است.
اثر بعدي دولت‌‏آبادي "بياباني" است كه نقطه عصيان آثار دولت‌‏آبادي نيز به شمار مي‌‏رود, داستان ديگري از ناكارآمدي ساخت و ساز نوين
اجتماعي.

پس از آن، دولت آبادي اولين رمانش را تحت عنوان "سفر" به چاپ مي‌‏رساند كه اين رمان از طرح داستان محكمي برخوردار نيست. سفر
داستان يك گره, يك بن‌‏بست است, داستان با يك بحران آغاز مي‌‏شود, از بي‌‏كار شدن مختار و طليعه دنياي جديد و ورود ماشين كه اين
گرفتاري‌‏ها را آغاز كرده است.
پس از آن دولت‌‏آبادي رمان" اوسنه بابا سبحان" را منتشر مي‌‏كند كه از ساخت خوبي برخوردار است كه با بابا سبحان آغاز مي‌‏شود و بعد
عروسش، شوكت و آنگاه پسرها, صالح و مصيب و ديگر شخصيت‌‏ها در شبكه‌‏اي منطقي از روابط اجتماعي روستا و تعاملي معقول و
ناگزير كه يكي‌‏يكي پا به صحنه داستان مي‌‏گذارند.
رمان بعدي دولت‌‏آبادي "باشيرو" است كه اين اثر با آثار قبلي دولت‌‏آبادي تفاوت فاحشي دارد.دولت‌‏آبادي, داستان‌‏هايي دارد كه پرده‌‏ي داستان
به روي يك زن باز مي‌‏شود , جاي خالي سلوچ و كليدر از آن جمله‌‏اند, باشيرو نيز از آن جمله است, پس از آن "گاواره‌‏بان" را مي‌‏نويسد كه
رماني كوتاه‌‏تر از باشيرو و نه به خوبي "اوسنه بابا سبحان" است, گاواره‌‏بان نيز چون هميشه با يك بحران آغاز مي‌‏شود.
داستان بعدي دولت‌‏آبادي، "مَرد" است كه در سال 51 نوشته مي‌‏شود ؛ ولي در سال 53 به دست مخاطبان مي‌‏رسد. داستان كوتاه نسبتاً بلندي
راجع به مرد شدن يك پسر نوجوان, اين نوشته، مثل بقيه آثار دولت‌‏آبادي داستان فقر است ؛ اما داستان نكبت نيست و اين درست در جهت
عكس نوشته‌‏هاي نويسنده‌‏اي مثل چوبك است كه در آنها مي‌‏توان بوي چرك و كثافت را فهميد ؛ولي تفاوت دولت‌‏آبادي با چوبك در اين است
كه وقتي دولت‌‏آبادي از مردم عادي يا فرودست جامعه صحبت مي‌‏كند, نگاه او نگاهي آرماني و حتي حماسي است.
اثر بعدي او "عقيل عقيل" است, اين اثر ديگر با بحران شروع نمي‌‏شود؛ بلكه داستان با فاجعه آغاز مي‌‏شود, زلزله در مركز فاجعه، عقيل‌‏
قرار دارد كه همه كس اش مرده‌‏اند, جز دخترش شهربانو كه با او به صحرا بوده است و جز پسرش تيمور كه در گناباد به سربازي رفته
است.در "عقيل, عقيل" اين پدر است كه پسر را گم كرده است ؛ اما در واقع تيمور تنها پسر عقيل نيست كه همه كس و كار اوست پس باز
هم عقيل پدر گم كرده‌‏اي بيش نيست.

پس از آن " از خم چنبر" را منتشر مي‌‏كند كه بسياري معتقدند: موضوع يا ماجرا در اين داستان اهميت ندارد.
اثر ديگري كه از دولت‌‏آبادي منتشر مي‌‏شود "ديدار بلوچ" سفرنامه كوتاهي است, كه شرح سفري است كه دولت‌‏آبادي به زاهدان و آن حدود
داشته است. سفرنامه از مشاهدات دولت‌‏آبادي از زاهدان آغاز مي‌‏شود و بعد همراه راوي به ميرجاوه و زابل هم سري مي‌‏زنيم. كه در اين اثر
برخي افكار و روحياتي كه دولت‌‏آبادي در جابه‌‏جاي آثارش به عنوان تفكري محوري در داستان‌‏هايش بروز داده است, در اين اثر نمودي
آشكار و مستقيم پيدا مي‌‏كند.
اثر بعدي او "جاي خالي سلوچ است" رمان جاي خالي سلوچ با غيبت سلوچ, با جاي خالي او آغاز مي‌‏شود, پدر نقطه اتكاء و اطمينان
خانواده، ناگهان نيست شده يا از بين رفته است.

اثر بعدي دولت‌‏آبادي "كليدر" است, رماني در ستايش كار و زندگي و طبيعت، كه خود دولت‌‏آبادي بارها گفته است "ديگر گمان نكنم كه نيرو
و قدرت و دل و دماغم اجازه بدهد كه كاري كامل‌‏تر از كليدر بكنم.كليدر از جهت كمي و كيفي، كامل‌‏ترين كاري است كه من تصور مي‌‏كرده‌‏
ام كه بتوانم و شايد بشود, گفت در برخي جهات از تصور خودم هم زيادتر است.
كليدر, يك رمان عظيم روستايي است در 10 جلد و بالغ بر 3 هزار صفحه كه او بيش از 15 سال عمرش را صرف نگارش آن كرده است
و حجيم‌‏ترين رمان فارسي به شمار مي‌‏رود ؛ البته گمان نمي‌‏رود كه دوباره چنين حادثه‌‏اي تكرار شود, با زباني فخيم و حماسي و بيش از
شصت شخصيت كه جملگي تمام و كمال پرداخته شده‌‏اند.
اثر بعدي او " سلوك " است كه جنجال‌‏هاي بسياري را به پا كرد. سلوك، حديث نفس هم هست, حديث نفس يك نويسنده و اين نويسنده فقط
محمود دولت‌‏آبادي نيست, سلوك حديث نفس نويسنده ايراني است, در اين زمانه كه اين نوشته‌‏ها بار امانت‌‏اند و چون جنازه‌‏اي طاعوني روي
دست‌‏‏مان مانده است.

يكي از آخرين آثارش نيز رمان سه جلدي " روزگار سپري شده ي مردم سالخورده " است كه اين هم در سال هفتاد و نه به طبع نهايي رسيد .
مقاله اي در مورد اين كتاب را اينجا بخوانيد .
اين اديب ، هنرمند و نويسنده ي معاصر خواننده هاي بسياري دارد و در هر كتابخانه اي مي توان اثري از او ديد ، از لطيف ترين و ساده
ترين قصه ها مثل " آهوي بخت من گزل " كه كوتاه تر از يك كتاب قصه ي نوجوانان است تا بزرگ ترين رمان هاي ادبيات ايران .