این هنر دارای گواهی نامه ثبت اختراع ،تاییدیه علمی دانشگاه محقق اردبیلی ومورد تاییدسازمان میراث
فرهنگی کشور قرار گرفته است.

برای اولین بار توسط آقاي علي چاوکي تصاویر باکیفیتی اعم از تصاویر اشخاص وانواع خط بر روی
نمد پیاده شده است
IMG_0021hhhh
IMG_0022hhhh
IMG_0029hhhh
IMG_0033hhhh
IMG_0042hhhh
IMG_0043hhhh
IMG_0044hhhh
IMG_0045hhhhh