زندگینامه لطفی زادهپرفسور لطفیزاده در سال 1300 هجریشمسیدر شهر باکو، دیده به جهان گشود. مادرش یک پزشک آذریو پدرش یک روزنامه ‌نگار
ایرانیبود. سال‌هایکودکیرا در زادگاه خود گذراند. اما در ده سالگی، هنگامیکه استالین، فرمان عمومیکردن زمین‌هایکشاورزیدر سراسر
اتحاد جماهیر شورویسابق را صادر کرد، وضع زندگیخانوادگیآنان رو به وخامت گذاشت. به ناچار، به همراه خانواده به سرزمین پدری،
ایران، مهاجرت کرد و در تهران به تحصیل زبان انگلیسیو دیگر معلومات ابتداییپرداخت. لطفی‌زاده سپس وارد دبیرستان البرز تهران شد و
تحصیلات متوسطه را با موفقیت به پایان رساند.

در 1321 و درحالیکه بیست و یک سالگیرا پشت سر می‌گذاشت، با درجه لیسانس در رشته مهندسیبرق از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل
شد. مقارن با جنگ جهانیدوم جلایوطن کرد و به قصد ادامه تحصیل رهسپار ایالا‌ت متحده شد. در آنجا ابتدا وارد انیستیتو
تکنولوژیماساچوست ‌(MIT) شد و مدرک فوق لیسانس گرفت. سپس در سال 1328 شمسیتوانست تحصیلات دوره دکترا را در دانشگاه
کلمبیاینیویورک با موفقیت به پایان برساند و در همانجا به تدریس تئوریسیستم ‌ها در مهندسیمشغول شد.

پروفسور لطفیزاده از سال 1338 به تدریس در دپارتمان مهندسیبرق دانشگاه برکلیپرداخت و چهار سال بعد صاحب کرسیاستادیدر آن
دانشگاه شد. از آن زمان به بعد، لطفیزاده به تدریس و پژوهش‌هایخود در زمینه مهندسیکامپیوتر، برق، کنترل و سیستم‌ ها پرداخته است. در
1965 میلادی، یعنیدوسال پس از کسب کرسیاستادیدر دانشکده مهندسیبرق، نظریه درخشان و بحث ‌برانگیز «مجموعه ‌هایفازی» را در
قالب یک مقاله علمیارائه نمود. این مقاله نه تنها زندگیعلمیو پژوهشیاو را دگرگون کرد، دنیا را نیز تکان داد.
لطفیزاده مردیساده، فروتن و بی‌تکلف است. با این‌که تمام وقت او صرف فعالیت‌ هاییمی‌شود که با پیشبرد علم و مهندسیارتباط دارند،
وضعیت شغلیبسیار خوبیدارد. او در سال 1991، یعنیزمانیکه به هفتاد سالگیرسید رسما بازنشسته شد ولیعجیب نیست که فهرست
فعالیت‌هایمرد خلاق، باهوش و فعالیهمچون او، پس از بازنشستگی، حتیشلوغ‌تر و متراکم‌تر از قبل باشد.

اکنون که 85 سال دارد نیز، اگر در کالیفرنیا باشد، هر روز به دانشگاه می‌رود. اما بسیاریاز روزهایاو صرف حضور در کنفرانس‌ها و
همایش‌هاییمی‌شود که اغلب در شهرهایدیگر یا خارج از ایالا‌ت متحده برپا می‌شوند. هر بار که به خارج می‌رود، شبانه سفر می‌کند تا وقت
خود را در هتل‌ها و فرودگاه‌ها تلف نکند؛ زیرا برنامه کاریروزانه او بسیار فشرده است. لطفی‌زاده در وادیدانش، یک عاشق است. تاکنون
دانشگاه‌هایمتعددیدر سراسر دنیا لطفیزاده را برایدریافت دکترایافتخاریو مدال افتخار دعوت‌کرده‌اند. او در فاصله سال‌های1986 تا 2001
میلادیچهارده دکترایافتخاریاز دانشگاه‌هایفرانسه، آلمان، ایالا‌ت متحده، کانادا، اسپانیا، آذربایجان، چک و لهستان دریافت کرده است.
پرفسور لطفیزاده در طول زندگیپربار خود موفق به کسب ده مدال و نشان افتخار از مؤسسات علمیجهان، به ویژه انجمن بین‌المللیمهندسان
برق و الکترونیک، IEEE شده است و نزدیک به پانزده جایزه بین‌المللیدیگر را به پاسداشت تلاش‌هایبی‌وقفه خود در این عرصه از آن
خود نموده است.

تاکنون بیش از پانزده هزار مقاله علمیمعتبر در زمینه منطق فازیمنتشر شده است، بیش از هزار اختراع مربوط به سیستم‌هایفازیدر ژاپن، و
سایر نقاط جهان به ثبت رسیده است. تنها در ژاپن، جاییکه پژوهشگران زیادیبه این رشته علاقه دارند و واژه فازیرا گاهیبا لهجه ژاپنی،
«فاجی» می‌خوانند، بیش از دو هزار دانشمند فقط رویمنطق فازیو سیستم‌هایمبتنیبر آن کار می‌کنند.

لطفیکه لطفی‌زاده در حق علوم مهندسیکرد، براستیستودنیاست. نظریه او اکنون دیگر محدود به ریاضیات و مهندسینمانده و بسیاریاز
اندیشه‌ها و تفکرات فازیرا که از صدها سال پیش در ذهن بشر مطرح بوده، دوباره در ابعادیجهانیبرایانسان معاصر مطرح کرده است.
این روزها علم هوش ‌مصنوعیمدرن از نظریه فازیبهره فراوانیمی‌برد. اندیشه متعالیاو قفلیرا که سال‌ها بر چارچوب علوم بشر باقیمانده بود،
شکست و دریچه‌ایشد به سویجهان پیچیده و ناشناخته‌ایکه انسان معاصر هنوز در تکاپویشناختنش است.
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
زندگینامه لطفی زاده