رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
کتيبه کرتير:

کتيبه کرتيردر ارتفاع 25 متري سينه کوه ، به طول 70 متر به خط پهلوي نگاشته  20/5 متر و عرض 2 شده و از لحاظ اندازه بزرگترين کتيبه
پهلوي عهد ساساني به شمار مي رود و مضمون آن با نوشته پهلوي کتيبه کعبه زرتشت يکسان بوده و مجموع نوشته هاي پهلوي نقش رجب و نقش
رستم را در بر دارد. کتيبه سرمشهد، يکي از چهار کتيبه پهلوي کرتير، موبد موبدان است.

کرتير از روحانيون بزرگ و متنفذ دربار ساسانيان است و در زمان شاپوراول مقام هيربدي (رئيس آتشکده) را داشته، در زمان بهرام دوم به مقام
موبدان موبدي مي‌رسد، 3 کتيبه پهلوي او، يکي در نقش رجب، ديگري در نقش رستم، پشت سر نقش شاپور و والرين و چهارمي در زير کتيبه
پهلوي شاپور بربدنه کعبه زرتشت نگاشته شده است.

کرتير روي نقوش برجسته به صورت مردي بدون ريش با شمشيري آويخته بر کمر و نقش قيچي بر روي کلاهش ديده مي شود. کرتير با نشان
قيچي به روي کلاهش به عنوان بزرگترين قاضي دولت ساساني درعصر خود قلمداد شده است.

به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما