طولاني ترين شب سال ( يلدا )

ايرانيان از گذشته هاي دور نخستين شب از آغاز زمستان را جشن مي گرفتندوبه شادي و
شادکامي وابراز مهرو محبت به يکديگر مي پرداختند.
درشب يلدا يعني طولاني ترين شب سال مردم به ديدار اقوام آشنايان بزرگان دوستان و
همسايگان ميرفتند.
ودراين ديدوبازديدها از شاديها ميگفتند و دهان خود را باآجيل و شيريني شيرين ميکردند/
اعتقاد ايرانيان براين استکه چون فرداي شب يلدا که بلندترين شب سال است مدت روز
افزايش ميابد خورشيد از نو متولد ميشود وبدين دليل اين شب راشب يلدا يا (شب ميلاد
خورشيد)ناميدهاند.
ايرانيان بابرپاداشتن مراسم شادي آفرين شب يلدا رابه صبح ميرساندندوگويند وقتي
روميان آيين حضرت مسيح ع را پذيرفتند شب يلداراباشب ميلاد حضرت عيسي مسيح ع
تطبيق دادند که امروزه بنام جشن نوئل و کريسمس برپاميدارند که البته جاي بسي تاسف
که اين جشن بزرگ دربين ايرانيان در حال کمرنگ شدن و فراموشي است.
درشب يلدا خوردن هندوانه انار آجيل بهمراه خواندن ديوان حافظ خالي از لذت نيست.
بياييم جشنهاي ايرانيان اين ثمره ارزشمندوزيباي نيکانمان رادوباره باشوق و هيجان
بيشتر جان ببخشيم
رکوردهاي ايران
طولاني ترين شب سال ( يلدا )
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما