سختکوش ترين کشاورز
کشاورز نمونه کشور از هرهکتار زمين خود 127 تن جغندر برداشت
کرد.
چغندرکار نقده اي در روستاي تازه کند شهريتان نقده ساکن است وبا
تدبير و تلاش خود توانست با برداشت 127 تن چغندر نام
خودرادرکتاب رکوردهاي ايران ثبت نمايد. نام اين کشاورز نمونه آقاي
برات داداش پور ميباشد.
رکوردهاي ايران از تمامي کشاورزان و دامداران نمونه تقاضامنداست
نام خودرا اعلام تادرکتاب ثبت شود.
رکوردهاي ايران
سختکوش ترين کشاورز
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما