جوان ترين معتاد
جوان ترين معتاد کشور  7سال سن دارد.اين کودک7 ساله بهمراه برادر13ساله و
مادرش همگي معتاد ميباشند.مادراين کودکان خردسال شبها درخيابان ميخوابد وبا
تکدي گري امرار معاش ميکند.
رکوردهاي ايران انتظاردارد تمامي مردم اين سرزمين پرنعمت و برکت همه در
خوشبختي و عزت و آسايش زندگي کنندو درجامعه شاهد اينگونه زندگي هاي رقت
بار وافراد دردمند نباشيم.
رکوردهاي ايران
جوان ترين معتاد
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما