سال تاسيس
نام شهر
1286
تهران
1290
شيراز
1290
همدان
1296
تبريز
1297
مشهد
1299
دزفول
1300
کرمان
1301
بندر بوشهر
1302
زنجان
1303
قزوين
1303
آبادان
1304
رشت
1304
اهواز
1304
اردبيل
1304
خرمشهر
1304
سمنان
1304
خراسان (فردوس)
1305
قم
1305
يزد
1306
ساري
1306
اراک
1307
اصفهان
1307
اروميه
1307
سنندج
1309
کرمانشاه
1310
شهر کرد
1310
خرم آباد
1313
کرج
1315
ايلام
1345
ياسوج
آيا ميدانيد شهرداري هاي ايران چه سالي
تاسيس شده اند؟
فعاليت هاي شهرداري ، (بلديه قديم) با تصويب قانون بلديه در دوره
اول مجلس شوراي ملي در سال 1286 خورشيدي (دوره قاجار و
مشروطيت)  آغاز گرديد و اولين شهرداري نيز شهرداري تهران بود
که با قانون جديد تاسيس شد.

تا سال 1304 يعني تا شروع حکومت پهلوي جمعا 16 شهرداري
در کشور تاسيس گرديد ، در دوره رضا خان تاسيس شهرداري ها
صعود چشم گيري پيدا کرد و تعداد شهرداري ها به 136 رسيد.

در مجموع، در فاصله سالهاي 1358 تا سال 1375، تعداد 167
شهرداري جديد در كشور تأسيس شده است. در سال 1375 تعداد
شهرداري هاي كشور به 650 شهرداري رسيد.

از ابتداي تاسيس شهرداري تاكنون تعداد 1113 شهرداري در كشور
تاسيس و راه اندازي شده است.
رکوردهاي ايران
آيا ميدانيد شهرداري هاي ايران چه سالي تاسيس شده اند؟