فرستنده : خانم مريم خرد
غار طبيعي عليصدر ، روستاي عليصدر ، کبودرآهنگ
غار طبيعي عليصدر ، روستاي عليصدر ، کبودرآهنگ
غار طبيعي عليصدر ، روستاي عليصدر ، کبودرآهنگ
غار قوري قلعه ، پاوه (اورامانات)
غار قوري قلعه ، پاوه (اورامانات)
غار چال ‌نخجير ، دليجان
غار چال‌ نخجير ، دليجان
غارهاي ايران
رکوردهاي ايران