maabeed1
maabeed2
maabeed3
maabeed4
maabeed5
maabeed6
maabeed7
maabeed8
maabeed9
maabeed10
maabeed11
maabeed12
maabeed13
maabeed14
maabeed15
maabeed16
maabeed17
maabeed18
maabeed19
maabeed20
maabeed21
maabeed22
فرستنده : خانم مريم خرد
معبد باستاني ‌مهري ، مراغه
معبد آناهيتا ، کنگاور
معبد آناهيتا ، کنگاور
باقيمانده ستونهاي معبد آناهيتا ، کنگاور
باقيمانده ستونهاي معبد آناهيتا ، کنگاور
باقيمانده ستونهاي سنگي معبد سلوکي خورهه ، محلات
باقيمانده ستونهاي سنگي معبد سلوکي خورهه ، محلات
کتيبه عيلامي ، معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد چُغازَنبيل ( زيگورات) ، شوش
معبد قديمي هندو ، موزه مردم شناسي ، بندرعباس
موزه مردم شناسي ، بندرعباس
معبد قديمي هندو ، موزه مردم شناسي ، بندرعباس
معبد قديمي هندو ، موزه مردم شناسي ، بندرعباس
معبد قديمي هندو ، موزه مردم شناسي ، بندرعباس
نيايشگاه‌ِ ميترائيسم ، روستاي خَربِس (خَربِز) ، جزيره قشم
نيايشگاه‌ِ ميترائيسم ، روستاي خَربِس (خَربِز) ، جزيره قشم
معابد باستاني ايران
رکوردهاي ايران