توريستي ترين روستاي ايران
ماسوله داراي معماري منحصر به فردي است. محوطه جلوي خانه‌ها و پشت بام‌ها هر دو به عنوان پياده رو استفاده مي‌شوند. خيابان‌هاي
کوچک و پله‌هاي بسيار به هيچ وسيله نقليه موتوري اجازه ورود نمي‌دهد. معماري ماسوله در يک جمله توصيف مي‌شود: حياط ساختمان
بالايي پشت بام ساختمان پاييني است و ارتفاع ساختمان‌ها معمولاً از دو طبقه فراتر نمي رود.
torist roosta7 torist roosta8 torist roosta9
torist roosta2 torist roosta4 torist roosta5
torist roosta6 torist roosta3 torist roosta