چندي پيش مرتضي مهرزاد 244 سانتي بلندقدترين مرد ايران و
اسيا که پيش از اين او را درمجموعه ماه عسل ديديم با حسين
پرکاس 58 سانتي که از اهالي مرودشت است ملاقات کرد شايان
ذکر است مرتضي مهرزاد در روستاي اجاکله واقع در چالوس
زندگي ميکند و يکي از پاهاي ايشان 15 سانت کوتاه تر از
ديگري است.


رکوردهاي ايران
بلندترين و کوتاه ترين مردان ايران
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما