رکوردهاي ايران
خداوند بخشنده و مهربان

پيامبران الهي (ص) ،امامان مطهر(ع) ،قديسان بزرگ و همه صالحان و نيکوکاران امر، تاکيد و
وصيت به صلح ،دوستي ،مهرباني ،بخشندگي و دوست داشتن همنوعان و همه خلائق داشته اند و همه
انبياء مبعوث گرديدند تا صلح و دوستي و مهرباني و به ويژه رسيدگي به همنوعان و زندگي مسالمت
آميز را سرلوحه زندگي دنيوي وآمورزش اخروي را قرار دهند.

در مکه بين انسانها اختلاف پيش نمي آيد ، هيچ انساني در مرقد مطهر حضرت علي (ع) نزاع و بي
نزاکتي نمي کنند.
همه انسانها در بارگاه مطهر امام حسين (ع) ، درمرقد مطهر امام رضا (ع) رعايت ادب واحترام مي
کنند.

هيچ فردي درمسجد و کليسايي گناه نمي کند ، دروغ نمي گويد ، به انسانهاي ديگر بي احترامي نمي
کند و تا کنون ديده و شنيده نشده درامامزاده اي ،مسجد ومکان مقدسي اختلاف ،بي احترامي و نزاعي
پيش آيد.

حال بايد همان رفتاري که درمکه مکرمه و مدينه منوره و بارگاه ائمه اطهار (ع) داريم در جامعه نيز
همان رفتار را داشته باشيم تا اعمال ،رفتار و کردارمان مورد رضاي الهي وخشنودي پيامبران الهي
قرار گيرد و بتوانيم خود را آفريده خدا بناميم و همانگونه که خداوند باريتعالي و پيامبران الهي امر و
تاکيد به صلح و دوستي بين انسانها و رسيدگي به خلائق خداوند مهربان داشته اند ما نيز بندگان صالح
و صلح جو خداوند مهربان و بخشنده سپاه صلح خدا باشيم و همه کشورها لشکرهايي براي جنگ و
نبرد براي خود دارند که براي حفاظت از کشورو مردمانشان تجهيز شده اند ولي هيچ کشوري سپاهي
براي صلح و کمک به انسانها به ويژه نيازمندان ، دردمندان ،بيماران ،محتاجان و حادثه ديده گان سيل
، زلزله ،طوفان ندارند و حال براي اجابت خواست خداي مهربان و عمل به کتب آسماني و رسيدگي
به خلائق خدا و همنوعان ،سپاه صلح خدا باشيم ودر همه زمان در صلح به سربرده به نيکي ،
بخشندگي ،مهرباني و نيکوکاري عمل کنيم.

پرندگان آسمانها را مرز بندي نکرده اند و آزادانه پرواز مي کنند ،ماهيان درياها را مرزبندي نکرده اند
وآزادند ولي انسانها که اشرف مخلوقات هستند زميني را مرزبندي کرده اند و محدود وتاريخ گوياي
جنگهاي طولاني فلاکت بارو نفرت انگيزما انسانهاست که رسولان الهي تاکيد به صلح و دوستي کرده
اند ،بياييم علاقه مندي خود را اعلام کنيم و از امروز سپاه صلح خدا باشيم که عزيزترين افراد نزد
خداوند نيکوکارترين آنهاست .

با ارسال ترجمه يک آيه ،حديث و جمله اي زيبا از صلح ،بخشندگي و مهرباني شما هم به سپاه صلح
خدا بپيونديد .


صلح زيباست با طعم زندگي
اينها معناي جنگ را نمي دانند و صلح مي خواهند