کتيبه اپساي دبيرکتيبه اپساي دبير حک شده روي ستوني در شهر بيشابور

کتيبه اَپَساي دبير در خرابه‌هاي شهر شاپور يا بيشابور در ناحيه کازرون کشف شده است، داراي دو تحرير به زبان پهلوي و زبان پارتي
است و به دستور دبير شاپور يکم ساساني به نام اَپَسا يا اَفَسا نگاشته شده‌است. تحرير پهلوي داراي 16 سطر است و از تحرير پارتي که
بسيار آسيب ديده، 12 سطر برجاي مانده‌است. کتيبه با ذکر تاريخ شروع مي‌شود و به دنبال آن آمده‌است که اپساي دبير به هزينه? خويش
پيکره اي از شاه را ساخته و شاه او را پاداش داده‌است. تاريخ کتيبه مطابق با 266 ميلادي است.