مدیریت شهری برای پاسخ گویی همه جانبه به نیازهای شهروندان
نیازمند مطالعه بود و از این رو در اواخر تابستان ۱۳۸۶ شهردار
محترم تاکید داشتند که فعالیت های پژوهشی جایگاه و یژه ای در مرکز
مطالعات داشته باشد از این رو تصمیم بر تقویت مرکز گرفته شد و با
انجام تغییرات لازم فصل جدیدی از فعالیت های پژوهشی از سرگرفته
شد .تهیه و تدوین طرح جامع و طرح های تفصیلی از اقدامات مرکز
است  و در کنار این کار زمینه های لازم برای گسترش فعالیت های
علمی شهرداری تحت عنوان جهاد علمی در عرصه مدیریت شهری
آغاز گردید. براساس رویکرد حمایت از یافته های پژوهشی و مطالعاتی
برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره آغاز گردید.

پژوهش ،خلاقیت و نوآوری از مهمترین نیاز های هر جامعه برای
رسیدن به پیشرفت و توسعه است . سرمایه گذاری در این بخش عامل
اساسی و محور پیشرفت محسوب میگردد. و در حال حاضر میزان
سرمایه گذاری در این حوزه از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی است
و در جمهوری اسلامی ایران نیز به امر پژوهش توجه جدی شده است .
به طوریکه در برنامه پنجم توسعه بر پژوهش و تحقیق تاکید ویژهای
گردیده است . و براساس سند چشم انداز تهران 1404 جهان شهری
خواهد بود فرهنگی ،دانش بنیان با جایگاه ویژه منطقه ای و فرامنطقه
ای . بدیهی است دستیابی به چنین چشم انداز با عظمت و والا نیازمند
مدیریتی جامع ،توسعه یافته و مبتنی بر الگوها و مدل های علمی توسعه
پایدار خواهد بود و شهرداری ها در تحقق این امر نقشی بی بدیل و ویژه
خواهند داشت.
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
پنجمين جشنواره ملي و نخستين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري