سيد مهدي رحمتي در سال 1361 در تهران بهدنيا آمد .

وي فوتبال را از سال 1371 و از مدرسه فوتبال شهيد قيانوري نازيآباد آغاز کرد و تا مقطع ديپلم تحصيل کرده است.
رحمتي در سال 74 اولين قرار داد خود را با تيمنوجوانان پاس امضا کرد و تا سال 1376در تمامي ردههاي سني اين باشگاه
بازي کرد.

پس از آن در تيمهاي دخانيات، فجر سپاسي شيراز، مس کرمان، استقلال تهران و سپاهان اصفهان بازي کرده است.

رحمتي در فصل87-88 چند بازي خوب انجام داد که باعث شد به تيم ملي دعوت شود. او در ابتداي ليگ نهم 2 باره به سپاهان
بازگشت. مهدي رحمتي سابقه عضويت در تيم ملي جوانان و تيم ملي اميد را هم دارد.

افتخارات در سطح باشگاهي
o قهرماني جام حذفي ايران به همراهي باشگاه فجر شهيد سپاسي شيراز

o مقام سومي ليگ برتر ايران به همراهي باشگاه فجر سپاسي شيراز

o مقام قهرماني ليگ برتر ايران به همراهي باشگاه استقلال تهران

o مقام سومي ليگ برتر ايران به همراهي باشگاه استقلال تهران

o مقام سومي ليگ برتر ايران به همراهي باشگاه مس کرمان

o مقام قهرماني ليگ برتر ايران به همراهي باشگاه سپاهان اصفهان

افتخارات در سطح ملي
o قهرماني بازيهاي آسيايي بوسان کره جنوبي 2002

o قهرماني جام ال . جي ايران

o قهرماني جام سايوان ايران

o قهرماني جام ال . جي سوريه

o مقام سومي جام ملتهاي آسيا 2004 چين

o راهيابي به جام جهاني 2006
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
سيد مهدي رحمتي