بندر امام خمینی(ره) در انتهای شمال غربی خلیج فارس، در 90 کیلومتریشرق آبادان و خرمشهر و در جنوب شرقی اهواز قرار دارد و از
نظر طبیعی بهترین موقعیترا برای توسعه دارد. بندر امام خمینی(ره) به وسیله آبراهه خورموسی، به خلیج فارسمتصل می شود. این آبراهه،
یکی از مهمترین آبراهه های طبیعی است و کشتی های تا صد هزار تن برای ورود به بندر امام خمینی و ماهشهر باید از این آبراههبگذرند.
بندر امام خمینی با داشتن 36 بارانداز، بزرگترین بندر ایران می باشد. به طور کلی، بزرگترین کشتی هایی که می توانند به ایران کالا حمل
کنند، در بندرامام خمینی پهلو می گیرند. این بندر به واسطه توسعه صنایع پتروشیمی، طی سالیان اخیر از رشد و توسعه چشمگیری
برخوردار بوده است.

بندر امام خمینی(ره) به‌ عنوان بزرگترین پایانه صادراتی کشور می باشد و به ‌طور متوسط سالانه 35 میلیون تن کالاهای نفتی و غیرنفتی
در این بندر تخلیه و بارگیری می شود. این بندر که در سال 1317 ه. ش با 2 پست اسکله به   بهره بردارى رسید اینک با 37 پست
اسکله با طول بیش از 7 کیلومتر، سالانه پذیراى صدها فروند کشتى اقیانوس پیماست. همگام با پیشرفت در صنعت حمل ونقل و ساخت
کشتیهاى تخصصى، بندر امام نیز به انواع ترمینالها و امکانات پیشرفته مجهزگردیده است. در میان بنادر تجارى ایران، بندرامام خمینى به
تنهایى سالیانه حدود 42 درصد تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی کشور را انجام می دهد. از این رو مهمترین و بزرگترین پایانه
تجارى ایران بشمار مى رود.
رکوردهاي ايران
بزرگترين بندر ايران