بزرگترین چرخ فلک خاورمیانه در پارک ملت شهر مشهد، در سال 1384 به بهره برداری رسید. این چرخ فلک با 250 تن وزن،
قادر خواهد بود در یک دور کامل 448 نفر را به ارتفاع 80 متر بالا ببرد و سرنشینان این چرخ فلک قادر خواهند بود تمام نقاط مشهد
را ببینند. این چرخ فلک را بخش خصوصی و طی دو سال نصب و راه اندازی کرده است. گفتنی است چرخ فلک پارک ملت مشهد پس
از شهرهای لندن و توکیو سومین چرخ فلک بزرگ دنیا محسوب می شود.
ј
ѐ