این کتاب شامل مجموعه ای جالب  از اولین هایی از  ادارات مشاغل  ومرکز بهداشتی درمانی ومدارس و
مراکز آموزشی و  ... نوشهر و چالوس است
علاوه بر این شامل  گویش و آداب و رسوم  کلارستاقی نیز است
رکوردهاي ايران
اولين هايي در نوشهر و چالوس