رکوردهاي ايران
بهترین حالت حیات شادی


حضرت علی علیه السلام میفرمایند:

فراوان ترین نیکی ها صله رحم است.

مردمان گیتی ایرانیان را به میهمان نوازی  مهربانی  گذشت  هوشمندی  هنر  سخاوتمندی  راستگویی  درستکاری و حجب و حیا می
شناسند.

ادیان الهی جملگی برای عزت و خوشبختی و راهنمایی بسوی سعادت آسمانی نازل گردیده اند.

بزرگان دین  اندیشمندان الهی  نیکوکاران و بویژه امام علی ع و سایر امامان معصوم و پیامبران الهی همه اهل عفو و بخشش و 
مهربانی بودند و ایرانیان نیز اینگونه اند.

مهربان ترین   بخشنده ترین   نیکوکارترین   انسان محل زندگی خودرا به رکوردهای ایران معرفی نمایید

تانام نیکشان درکتاب رکوردهای ایران بثبت برسدو  گامی برای ارج نهادن به این انسانهای الهی باشد.