رکوردهاي ايران
تاريخچه آموزش وپرورش در ايران

سوابق تعليم وتربيت آدمي نشان ميدهد که به علت ناچيز بودن مجموعه‌ي ميراث اجتماعي و ساده بودن ارتباطات انساني آموزش
وپرورش بهوسيله خانواده‌ها و بيشتر به صورت غيرعمدي انجام گرديده است. با گسترده شدن دامنه دانش‌ها و مهارت‌هاي بشري و
توسعه فرهنگ وتمدن‌هاي مختلف افزايش جمعيت تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته رفته نوعي دخالت آگاهانه در جريان انتقال
فرهنگ وتمدن به کودک و نوجوانان ضروري شمرده شده و ضمن توجه به تربيت غيرعمدي پديد آمد و سالمندان با توجه به مقاصد
معين به پرورش خردسالان پرداختند و براي انجام دادن وظايف تعليم و تربيت به صورت رسمي و عمدي طبق ضوابطي به تدريج
سازمان‌هاي متعددي را ايجاد کردند. بهترين سازمان‌ها از صدر اسلام تا کنون عبارتند از خانواده. مسجد. مکتب و مدرسه.

سير تحول تشکيلات آموزش وپرورش

1. در سال 1232 هجري شمسي و به دنبال تاسيس دارلفنون اولين بار وزارتخانهاي به نام وزارت علوم تأسيس گرديد.

2. در سال 1288 هجري شمسي نام وزارت علوم به وزارت معارف اوقاف و صنايع مستظرفه تغيير يافت.

3. در سال 1317 هجري شمسي وزارت مذکور به نام وزارت فرهنگ خوانده شد.

4. در سال 1343 هجري شمسي بر اساس قانون صرفاً امور آموزش و پرورش پيش‌دانشگاهي و دانشگاهي به وزارت آموزش و
پرورش محول گرديد.

5. در سال 1346 هجري شمسي به موجب قانون کليه امور مربوط به دوره‌هاي تحصيلي مربوط به دوره‌هاي تحصيلي پيش‌دانشگاهي
به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد.

6. درسال 1366 قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش در4 فصل 13 ماده و 9 تبصره تصويب گرديد.

انواع مدارس و مراکز آموزشي موجود:

1- مدارس دولتي 2- مدارس غيرانتفاعي 3- مدارس استثنايي4- مدارس آموزشگا‌ه‌هاي آزاد 5- مدارس وابسته به وزارتخانه‌ها 6-
مدارس خارجي 7- مدارس تطبيقي 8- مدارس اقليت‌هاي مذهبي 9- مدارس شاهد و مدارس نمونه
10- مدارس شبانه 11- مؤسسات تربيت معلم 12- دور‌ه‌هاي كارداني کارشناسي وکوتاه‌مدت

تاريخچه سازمان مدارس به سبک جديد در ايران

1. تاسيس دارالفنون درسال 1228 (ه .ش ) و آغاز معرفي نظام مدارس در ايران

2. در قانون فرهنگ مصوب 1290 (ه .ش) آمده است که مدارس و مکاتب چهار نوع است: الف. مدارس ابتدايي روستايي ب. مدارس
ابتدايي شهري ج. مدارس متوسطه د.مدارس عالي

3. در سال 1313 دوره‌هاي تحصيلي ايران شامل دوره ابتدايي (6سال)، اول متوسطه (3سال)، دوم متوسطه (3سال) بوده است.

4. در قانون سال 1322(ه .ش ) دورهاي تحصيلي عبارت بوده است از: آموزش ابتدايي(6سال) ب- دوره متوسطه (دو دوره سه ساله
که دوره اول عمومي و دوره دوم بهبخش نظري وفني وحرفهاي تقسيم شده است)

5. از سال 1345 لغايت 1370 شامل دوره‌هاي کودکستان (3-2 سال) دبستان (5 سال) راهنمايي تحصيلي (3 سال)، دوره متوسطه
(4 سال) و تحصيلات عالي بر حسب مورد (7-2 سال)

6. از سال 1370 (ه . ش ) تاکنون دوره متوسطه عمومس، فني و حرفه‌اي به مدت 3 سال و دوره پيش‌دانشگاهي به مدت يک سال
مصوب گرديده است.

برخي از وظايف وزارت آموزش و پرورش

1. تشکيل شوراي عالي آموزش وپرورش

2. تشکيل شوراي منطقه‌اي که حدود و وظايف و اختيارات آن به تصويب مجلس خواهد رسيد.

3. تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت در جهت تأمين اهداف آموزش و پرورش

4. هماهنگي با وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي در امر آموزش
دخالت دارند در جهت هماهنگ ساختن آموزش‌ها در چهار چوب نظام آموزش کشور

5. زير پوشش قرار دادن کليه کودکان لازم‌التعليم و تقويت نهضت سواد آموزي

6. آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقا سطح توانايي شغلي آنها

7. تأمين نيروي انساني آموزش و پرورش از طريق ايجاد دانشسراها و مراکز تربيت معلم

8. تأمين آموزش و پرورش رايگان براي همه مردم تا پايان دوره متوسطه

9. تأليف و چاپ و توزيع کتاب‌هاي درسي و نشريات کمک آموزشي

10. ارتباط مستمر با اوليا دانش آموزان و استمداد از آنها در تعليم و تربيت

11. نظارت ير اجراي صحيح و دقيق کليه آيين‌نامه‌ها و سنجش و ارزيابي نتايج حاصله از برنامه‌ها