رکوردهاي ايران
بسمه تعالي
گسترده ترين ارزيابي عملکرد مديران و کارکنان وزارت کشور
دفتر بازرسي وزارت کشور

فرآيند ارزيابي عملکرد از سال 1379 در اکثر سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي جهت اندازه گيري ميزان فعاليت مفيد دستگاه
و کارکنان آن مجموعه، در کشور ايران اسلامي در حال اجرا مي باشد. اين امر با هدف بهبود عملکرد دستگاه ها و کارکنان آن، نظارت
بر آنها و پيشگيري از هرگونه آسيب هاي احتمالي و نهايتاً سوق دادن مجموعه مورد ارزيابي به سوي تعالي صورت مي پذيرد.

حال در اين ميان پس از گذشت قريب به 11 سال از اجراي اين فرآيند، جهت بهبود و ارتقاي امر ارزيابي، عملکرد کليه استانداري ها
(31 استان)، فرمانداري ها (421 فرمانداري)، بخشداري ها (1037 بخشداري)، شهرداري ها (1280 شهرداري) و کارکنان و مديران
آن ها هر ساله از سال 1390 و براي اولين بار در چنين سطح گسترده اي به صورت کاملاً سيستمي توسط اداره ارزيابي عملکرد،
بازرسي و پاسخگويي به شکايات وزارت کشور مورد ارزيابي قرار گرفته است ؛ به علاوه در همين خصوص اداره ارزيابي عملکرد
وزارت کشور اين افتخار را دارد که توانسته است براي نخستين بار ارزيابي کليه کارکنان و مديران ستاد وزارت کشور را با استفاده از
سيستم و طراحي نرم افزار جهت صرفه جويي در وقت و هزينه انجام دهد.

بدين ترتيب کليه دستگاه ها و کارکنان و مديرانشان بدون داشتن هيچ گونه مشکلي ناشي از مسافت، صرف زمان و هزينه و تنها با ورود
اطلاعات و مستندات در سيستم، مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.