رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
رکورد چرخ زدن در ورزش باستاني ايران
باز هم افتخار ديگر براي ايران ، خانم سحر شعبان جولا 17 ساله از قزوين حرکت چرخ زدن در ورزش باستاني را در زمان
يک ساعت و بدون توقف انجام ميدهند. براي اولين بار يک دختر ايراني همچين رکوردي را ثبت ميکند.
چرخ زدن: ورزشکار دو تا دستان خود را کاملاً باز کرده و علاوه بر چرخیدن بر دور خود یک دایره ی بزرگ به جهت
عقربه های ساعت هم تشکیل می دهد.