رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
شهر پرند رکورددار مسکن مهر در کشور
شهر پرند رکورددار مسکن مهر در کشور و بیشترین رشد جمعیت در کشور