رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
اولین شعبده باز بانو درایران
خانم ژینوس نیلوفری اولین شعبده باز بانوی ایران است که مورد تقدیر انجمن شعبده بازان ایران قرار گرفته و باستناد کانون
سرگرمیهای نمایشی ایران از سال 75دراین رشته هنری فعالیت می کنند .

رکورد ها:
طی مسافت 217کیلومتر مسیر تهران تا سمنان باچشمان بسته

دو نیم نمودن 10سیب بوسیله شمشیرباچشمان بسته که بر روی سرانسان قرار گرفته است در25ثانیه

دارای رکود183دقیقه برنامه تلویزیونی

دارای 10تندیس افتخار کار آفرینی شاهد
پورتال ژینوس نیلوفری اولین بانوی شعبده باز ایران