رکوردهاي ايران
رکورد دويدن از عقب
آقاي علي نجفي رکورد دار دويدن از عقب در طول هفت کيلومتر در
مدت زمان 25 دقيقه