تصاوير :


moozz133
moozz134
moozz135
moozz136
moozz137
moozz138
moozz139
moozz140
moozz141
moozz142
moozz143
moozz144
moozz145
moozz146
moozz147
moozz148
moozz149
moozz150
moozz151
moozz152
moozz153
moozz154
moozz155
moozz156
moozz157
moozz158
moozz159
moozz160
moozz161
moozz162
moozz163
moozz164
moozz165
moozz166
ظرف سفيدمزين به طرحهاي قرمز و مشکي ، مربوط به دوره ساساني ، موزه رضا عباسي ، تهران
قلمدان مزين به طرح گل و بلبل ، مربوط به قرن 13 هجري ، موزه رضا عباسي ، تهران
کره زمين از جنس برنج ، مربوط به سال 535 هجري ، گنجينه اسلامي ، موزه ملي ايران (ايران باستان) ، تهران
صفحه‌اي از مُرَقَعِ گُلشَن به خط نستعليق قِطاعي ، به خطاطي سلطان علي مشهدي ، مربوط به سال 926 هجري ، موزه هنرهاي تزئيني ايران ، تهران
چراغ آويز برنجي مزين به نوشته‌هاي حجاري شده به خط ثلث ، مربوط به قرن 11 هجري ، موزه رضا عباسي ، تهران
پارچ مزين به طرح و نوشته برجسته با پوششي به رنگ نيلي ، موزه رضا عباسي ، تهران
صفحه‌اي از مُرَقَعِ گُلشَن ، نقاشي چهره جواني به هنرمندي رضا عباسي ، مربوط به قرن 11 هجري ، موزه هنرهاي تزئيني ايران ، تهران
سياه مشق نستعليق ، به خطاطي ميرزا غلامرضا اصفهاني ، مربوط به قرن 13 هجري ، موزه هنرهاي تزئيني ايران ، تهران
صفحه‌اي به خط نستعليق و به خطاطي ميرزا غلامرضا اصفهاني ، مربوط به قرن 13 هجري ، موزه هنرهاي تزئيني ايران ، تهران
موزه فرش ايران ، تهران
موزه فرش ايران ، تهران
موزه فرش ايران ، تهران
فرش تبريز ، موزه فرش ايران ، تهران
يک نسخه از فرش پازيرَک ، بافت اردبيل ، مربوط به قرن 14 هجري ، موزه فرش ايران ، تهران
فرش بختياري ، مربوط به اوايل قرن 14 هجري ، موزه فرش ايران ، تهران
نقاشي کمال‌الملک ، موزه هنرهاي زيبا ، تهران
موزه کاخ سبز ، تهران
فرش هَريس ، مربوط به قرن 12 هجري ، موزه فرش ايران ، تهران
موزه هنرهاي زيبا ، تهران
نقاشي کمال‌الملک ، موزه هنرهاي زيبا ، تهران
نقاشي کمال‌الملک ، موزه هنرهاي زيبا ، تهران
موزه هنرهاي زيبا ، تهران
موزه هنرهاي زيبا ، تهران
موزه هنرهاي زيبا ، تهران
کوزه شيشه‌اي ، کشف شده در خراسان ، مربوط به قرون 5-4 هجري ، موزه آبگينه ، تهران
موزه آبگينه ، تهران
موزه آبگينه ، تهران
موزه آبگينه ، تهران
پارچ ، کشف شده در گرگان ، مربوط به قرون 7-6 هجري ، موزه آبگينه ، تهران
عطردان با تزئينات لعابي ، کشف شده در نيشابور ، مربوط به قرن پنجم هجري ، موزه آبگينه ، تهران
شمعدان آب طلاکاري شده ، کشف شده در گرگان ، مربوط به قرون 7-6 هجري ، موزه آبگينه ، تهران
بشقاب آب طلاکاري شده مزين به نقاشي مينياتور ، کشف شده در کاشان ، مربوط به قرن هفتم هجري ، موزه آبگينه ، تهران
چراغ شيشه‌اي مسجد مزين به تزئينات برجسته ، کشف شده در گرگان ، مربوط به قرن چهارم هجري ، موزه آبگينه ، تهران
پنجره‌هاي اُرسي موزه اروميه ، اروميه
موزه هاي ايران
رکوردهاي ايران