فرستنده : خانم مريم خرد

صفحات :

برجسته‌ کاري ‌قديمي ،  تنگِ ‌اِرَم‌،  دشتستان
کتيبه کليساي مريم مقدّس ، اردبيل
کتيبه مسجد جامع اردبيل (مسجد جمعه) ، اردبيل
کتيبه هخامنشي ‌به ‌خط کوفي ، تختِ جمشيد ، مرودشت
نگاره نقش ‌رستم ، مرودشت
نقش ‌شاپور ، کازرون
کتيبه مسجد جامع (سلطاني) اسدآباد ، اسدآباد
سنگ ‌نگاره قديمي ، همدان
کتيبه‌ها‌ي‌ گنج‌ نامه ، همدان
کتيبه جنبش مشروطيت پيرغار ، فارسان
کتيبه جنبش مشروطيت پيرغار ، فارسان
کتيبه زيارتگاه گردنه ‌‌رخ ، شهرکرد
ته ستونها و سنگ نگاره‌هاي طاق ‌بستان ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق ‌بستان ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق ‌بستان ، طاق بزرگ و کوچک ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق‌ بستان ، طاق بزرگ و کوچک ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق ‌بستان ، کرمانشاه
درخت زندگي ، سنگ نگاره‌هاي طاق ‌بستان ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق‌ بستان ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق‌ بستان ، کرمانشاه
سنگ نگاره‌هاي طاق ‌بستان ، کرمانشاه
رکوردهاي ايران
تصاويري از کتيبه هاي ايران
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما