داریوش سوم
 داریوش دوم
سغدیان
خشایارشا اول
اردشیر اول یا دراز دست
محمدعلی شاه
داریوش اول
نادر شاه افشار
ستارخان , سردار ملی
کوروش کبیر
کمبوجیه
ر˜نردماٍ اٍرال
ر˜نردماٍ اٍرال
زلدٍ لاكم ادشامال