امامقلي خان
ابزارهاي جنگي هخامنشيان
هوخشتره شاه ماد
اولين حکام سلسله هايي که بر ايران حکومت کرده اند
آرامگاه کورش بزرگ
 دوران مادها
سخنان زيبا از کوروش کبير
وصيت نامه کوروش بزرگ
سنگ نوشته‌ها و لوحه‌هاي دوره هخامنشي
گنجنامه يادگاري از دوران داريوش و خشايار شاه هخامنشي
کتيبه اپساي دبير
همه چيزدر مورد پاسارگاد
هنر دوره صفوي
وضع اجتماعي و اقتصادي در دوره هخامنشي
زندگي کوروش بزرگ
نمودار پادشاهي دوران هخامنشيان
يادگاري مادها در کردستان